YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Vergi affı neler getiriyor?
25 Temmuz 2016 10:59

Birçok kişinin merakla beklediği vergi affı somutlaştı. 22.07.2016 günü Meclis Plan Ve Bütçe Komisyonu’na sunulan bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin 14 maddeden oluşan kanun teklifi, sadece vergi affı değil stok, ortaklar cari, dava aşamasındaki borçlar, SGK borçları da olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır.

Yasa tasarısını okurlarımız için ayrıntılı inceleyerek, soru cevap şeklinde neler geleceğini aşağıda özetle yazıyorum.

Hangi borçlar vergi yapılandırmasına tabi

Yapılandırmaya konu alacaklar; vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi Fer’i alacaklar şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırma hangi tarihe kadar borçları kapsamaktadır?    

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30.06.2016 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Yapılandırmada faizlerin tamamı silinecek mi?

Vergi veya gümrük vergilerinin asıllarının tamamı ile, bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

⦁    Ödenmemiş alacağın sadece Fer’i alacaktan ibaret olması halinde Fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

⦁    Bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Gümrük cezalarında aynı uygulama geçerli mi?

⦁    Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının    
% 50'sinin ve bunlara bağlı gecikme zammı yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi öngörülmüştür. Kanunda öngörülen süre ve şekilde yapılacak ödemeyi müteakip cezaların kalan % 50'si ile bu cezaların tamamına daha önce uygulanmış olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

⦁    Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının da %30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak. Tutarın ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmaktadır.

İtirazı kayıtla verilen beyanlardaki vergilere de yapılandırma var mı?

İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler/gümrük vergileri için kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Yargı aşamasındaki alacaklarda yapılandırılabilecek mi?

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı karan ile kesinleştiği halde, mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacakların da madde hükümlerinden yararlandırılacak. 

Madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, maddede belirtilen diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.

Dava safhasında bulunan borçlar ne şekilde yapılandırılacak

Kanunun yayımlandığı tarih itibarı ile dava açılmış, ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re ‘sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlar ile, gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergilere ilişkin tahakkuklarda; bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

Taksitler aksatılırsa yapılanma bozulacak mı?

Kanun çerçevesinde borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisini, kurum (stopaj) vergisini, katma değer vergisini ve özel tüketim vergisini ödeme zamanlarında ödemeleri beklenmektedir. Maddenin sekizinci fıkrasında bu husus düzenlenmekte ve madde hükümlerinden yararlanan borçluların belirtilen bu vergi türlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, belirtilen madde hükümlerinden yararlanamayacaklar.

Vergi incelemesi devam eden mükellefler ne olacak?

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek, bu safhada bulunan alacaklar da kanun kapsamına alınmıştır.

Kanundan sonra kesilen cezalarda kapsamda mıdır?

Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemlerinin yapılması ve maddede belirlenen tutarın, belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecek.

Emlak vergileri de yapılandırılabilecek mi?

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile, bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Geçmiş yıl gelirlerimi artırabilir miyim?

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş, ya da beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dâhilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. 

Matrah artırımı sonucu vergi incelemesine girebilir miyim?

⦁    Artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak, artırıma konu ödemeler, dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

⦁    Katma değer vergisi mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap tutulmamaları imkânı sağlanmaktadır.

⦁    Mükelleflerin sorumlu sıfatıyla verdikleri KDV beyannameleri için bu madde hükmünden yararlanmaları söz konusu değildir. Ayrıca, sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, vergi artırımına ilişkin yıllık toplam tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.

⦁    Diğer taraftan, matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacaktır. 

⦁    İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.

Sahteciler ve naylon faturacılar yasadan yararlanamayacak

Defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi veya defter sahifelerinin yok edilerek, yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi fiillerini işleyenlerin, bu kanunun matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamayacakları öngörülmektedir. Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananların, bu kanunun matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Kayıtlarda olmayan stok, makine demirbaş, teçhizat kayıtlara alınabilecek

Kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlanabilecek.

Belgesiz malların kayıt altına alınması, kayıt dışı ekonominin daraltılması ve bundan böyle yaratılacak katma değer vergisinin kavranması amacıyla, bildirim konusu mallar için katma değer vergisi hesaplatılmakta ve bu verginin, sorumlu sıfatıyla beyanı sağlanmaktadır. Bu madde çerçevesinde beyan edilerek makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tâbi faaliyetleri üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi mümkün değildir. Ancak emtia üzerinden ödenen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.

Faturasız satışla şişen stok çıkış yapılabilecek

Faturalı olarak alınıp, kayıtlara geçen, ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilebilecek.

Şirketler kasa Ve ortaklardan alacakları düzeltebilecek mi?

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle, kayıtlarını düzeltebilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak, beyanname verme süresi içinde ödenmesi öngörülmektedir.

Yurtdışındaki varlıklarımı Türkiye’ye getirebilecek miyim?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile, her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Türkiye’de bulunan varlıklarımı kayıt altına aldırabilir miyim?

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak işletmenin Öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, kanuni defterlere kaydedilmesi sağlanmaktadır.

Hangi SGK borçlarına yapılanma getiriliyor?

Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; 

⦁    Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi alacakları, topluluk sigortası primi alacakları, isteğe bağlı sigorta primleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’i alacakları, Sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

⦁    Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

⦁    Uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

⦁    Genel sağlık sigortalısı olanlar ve ek 5 ile ek 6 ncı maddeler kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, genel sağlık sigortasından yararlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Kanunda ortak hükümler nelerdir?

⦁    Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

⦁    Azami süreler aşılmamak kaydıyla, bu kanuna göre yapılandırılan borçlar altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar:

1)    Altı eşit taksit için (1,08),
2)    Dokuz eşit taksit için (1,12),
3)    Oniki eşit taksit için (1,16),
4)    Onsekiz eşit taksit için (1,24),

Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle, ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır

⦁    İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,32), otuz eşit taksit için (1,40), otuzaltı eşit taksit için(1,48) olarak uygulanır.

⦁    Kanun kapsamında ödenecek olan borçlar kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenebilir

⦁    Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. 

⦁    Bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak. Geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanmanın devamı sağlanmaktadır.

⦁    Taksitlere yönelik küçük tutarlı eksik ödemeleri ihlal sayılmayacak 

⦁    Bu kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizlerin, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.