YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Torba yasayla hükümet birçok seçim vaadini gerçekleştiriyor
01 Şubat 2016 08:43

Hükümet Programında ve 2016 Yılı Eylem Planında yer alan hususlardan gerçekleştirilmesi öngörülen bazı konuların hayata geçirilmesine başlandı. Bu amaçla Gelir vergisi kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısını Başbakan Ahmet Davutoğlu imzası ile Ocak ayında meclise sunulmuştu geçen hafta meclisteki yoğun çalışmalar sonucu tasarının tamamı kabul edilerek yasallaştı.

Kabul edilen yasa ile Gelir Vergisi Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Harçlar Kanunu, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu gibi birçok kanunda değişiklik yapıldı resmi gazetede yayınlanmasının ardından uygulamaya girecek

Bu yasa ile neler değişecek sizler için bu makalemde özetledim.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Geliyor

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış ilk defa iş kuran genç girişimcilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca Vergi desteği sağlandı.

Gelir vergisi kanununun tarifeler başlıklı 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ilk gelir diliminde yer alan (2016 yılı için bu tutar 12.600 TL) tutara kadar olan kısmı için, maddede yer alan şartlar dâhilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır. Kazanç İstisnasından faydalanabilmek için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekiyor.

1-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

3-Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların
  işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartlan taşıması,

4-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

6-İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Basit Usul Esnafına Muafiyet Geldi

Ticari kazancı basit usuldeki mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. 8 bin TL'lik yıllık indirim tutarı, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek. Söz konusu bu düzenlemeyle ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin bu kazançları hakkında indirim uygulanması amaçlandığından, takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Emekli Olup BAĞKUR kapsamında çalışandan SGDP kaldırıldı

Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırıldı.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun hükümleri uygulanmaz.

Öğrenciye Pasaport Harcı Yok

Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak.

Okuyana Genel Sağlık Sigortasına Devlet Desteği

Lise veya üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın Devlet tarafından karşılanacak.

Ana veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan gençlerden;

-  Lise ve dengi okul mezunu olanlar en fazla 20 yaşına kadar,

- Yükseköğrenimden mezun olanlar ise en fazla 25 yaşını geçmemek şartı ile primlerinin devlet tarafından ödenecek

Bu gençler mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle gelir testi yaptırmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Bazı illerde en az 10 işçiye indiriminde sayı zorunluluğu kaldırıldı

Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde uygulanmakta olan yüzde altı oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas alınan on işçi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılarak mevcut uygulamanın devam ettirilecek.

Doğum yapan memura sağlanan haklar

- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirilecek. Memurların, doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

- Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

- Doğum yapan kadın memurlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre içinde süt izni verilmeyecek, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay eklenecek. Bebeği engelli doğan kadın memur ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de verilen 8 haftalık iznin bitiminden itibaren bu haklardan yararlanacak.

- 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

Çocuğu olan anneye ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışma

Yasa, çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı da getiriyor. Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak. Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak.

Yarım zamanlı çalışılmaya başlanan günü izleyen aybaşından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek. Ancak bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

Yarı zamanlı çalışma iş akdi fesih sebebi olamayacak

Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere iş Kanununda düzenlenmiş olan kısmî süreli çalışma hakkı verilmesi ve bu durumun iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak.

Polis ve uzman erbaş tazminatları artırıldı

-  Polislerin ve uzman erbaşların ek göstergeleri yükseltildi, polislerin emniyet hizmetleri tazminatları artırıldı.

-  Polis, uzman erbaş ve uzman jandarmalarda gösterge artışı yapıldı.

-  Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırıldı.

-   Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltildi.

-  Uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların 2200 olan ek göstergeleri 3000'e çıkarılacak. Uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkânı getirilecek. Uzman erbaşların, kamuya geçebilmeleri için 7 yıl çalışmaları gerekecek.

Muhtarların ödenekleri artırıldı

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının l inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5.700" ibaresi "14.750" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır

Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltilecek.

Yemde ve gübrede katma değer vergisi kaldırıldı

Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının artırılarak, ithalatın azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Katma Değer Vergisi Kanununun Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna Başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe tam yağlı soya, kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, saman, yem şalgamı, hayvan pancan, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hâsıl ve mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,"

Kaçak KGS geçişlerindeki cezalara indirim geldi

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirimin, daha önce yapılan ödemesiz geçişlere de uygulanacak

Ücret ödemeyen sürücülere daha önce otobandaki en uzak mesafe ücretinin on katı tutarında ceza uygulanırken, geçen yıl mart ayında çıkartılan yasayla ceza, “aracın gittiği mesafe bedelinin on katı” olarak değiştirildi.

Ancak geçmişte kesilen cezalar için bir düzenleme yapılmamıştı. 2014 yılında kesilen cezaların yeni tebliğ edilmeye başlanmasıyla sürücüler yüksek cezalarla karşı karşıya kalmışlardı.

Düzenleme Resmi gazete’ de yayımlandıktan sonra 2014’te kesilen cezalar indirilecek. 400 liralık ceza, 40 liraya kadar düşebilecek

Batman Hasankeyf ilçesinin yeri değiştirildi

Ilısu Barajı ve HES projesinin inşaatı sebebiyle su altında kalacak olan Batman ili Hasankeyf İlçe Merkezi, 670 metre rakımlı Düğli Tepe ve Mesiliamer Sırtı ile çevrili alana nakledilmiştir.

Hasankeyf İlçesi, birinci fıkrada belirtilen yeni yerleşim yerine nakline kadar geçecek süre içinde halen bulunduğu yerde hukuki varlığını sürdürür. Hasankeyf İlçe Belediyesi bu süre içinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuatın belediyelere verdiği görev ve yetkileri yeni yerleşim alanında da kullanır.

İlçe Merkezi yeni yerleşim alanına hukuken taşındıktan sonra Hasankeyf İlçe Belediyesi hukuki varlığını yeni yerleşim yerinde sürdürür ve Belediyenin eski yerdeki hukuki varlığı sona erer.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.