YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
SMS ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi?
09 Ekim 2017 10:37

Bilindiği gibi belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi veya işverenin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesine fesih denir. İşçi Ve İşveren Açısından İş Akdinin Feshi makalemde fesih şartlarını yargıtay kararları ışığında ayrıntılı açıklamış idim.

Şimdi; Teknolojinin çığ gibi hayatımıza girdiği bir dönemde dijital yollarla e posta veya cep telefonuna sms mesajı göndererek işçinin hizmet akdinin sonlandırıldığını görmekteyiz bu yazımda iş hukukumuz açısından cep telefonuna gelen mesajla iş akdinin sonlandırılmasının mümkün olup olmadığını anlatacağım.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre; belirsiz süreli sözleşmelerde taraflardan biri öteki tarafa bir süre vererek fesih bildiriminde bulunabileceği gibi, belirsiz veya belirli süreli olan sözleşmelerde haklı bir nedenin varlığı halinde süre vermeksizin fesih bildiriminde de bulunabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinde; “Kanun’da öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.” hükmü yer alsa da, yazılı şekil geçerlilik şartı değil ispat şartıdır. Ancak, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uygulanacak usulü düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde; “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir. Bahse konu Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, iş güvencesi kapsamında yer alan işçilere yapılacak fesih bildirimlerinin yazılı olarak yapılması geçerlilik şartı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılmaktadır.

Fesih bildirimi kural olarak, belirli bir şekle tabi değildir; fesih beyanında bulunan taraf, sözleşmeyi sona erdirme iradesini diğer tarafa sözle veya yazı ile beyan edebilir. Ancak, bu kuralın bir istisnası olarak, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshine ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması şarttır. Ancak, yazılı olarak yapılması açıklamasından sadece yazılı bir metin akla gelmemelidir. e-Posta ya da cep telefonu mesajı da elektronik ortamda yer alan birer yazılı belge niteliğindedir. HMK 199.maddesine göre SMS elektronik ortamda bir belge olarak kabul edilir. Dolayısıyla, e-Posta ya da mesaj yoluyla da fesih bildiriminde bulunulabilir.

Ancak, bu yöntemle yapılacak fesih bildiriminin geçerliliği açısından bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  1. Öncelikle, e-Posta adresinin ya da mesaj gönderilen numaranın fesih bildirimi yapılacak olan muhataba ait olması gerekmektedir. Fesih bildiriminin yapıldığı e-Posta adresinin ya da telefon numarasının işçiye ait olmadığının ortaya konulması halinde yapılan fesih işlemi geçersiz sayılacaktır.
  2. Fesih bildirimine ilişkin gönderilen e-Postanın ya da mesajın ve bunların iletildiğine dair iletim raporunun birer örneğinin işçi özlük dosyasında veya elektronik ortamda saklanması gerekmektedir.
  3. e-Posta ya da mesaj yoluyla yapılacak fesih bildirimlerinde objektif iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan yer ve zamanda fesih bildiriminde bulunulması gerekir.
  4. Fesih sebebi açık bir şekilde sms veya mailde açıklanmış olması gerekir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/10582, Karar: 2006/11292 İçtihat

İhbar ve ihtarların geçerliğine dair sayılan şekiller (noter aracılığıyla-iadeli taahhütlü mektupla-telgrafla) ispat şartıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşme ile ihbar ve ihtarların geçerliğine dair başkaca yazılı şekil şartları kararlaştırılmışsa bu şekilde yapılan ihbar ve ihtarlar da geçerlidir. E-mail yolu ile yapılan fesih ihbarı diğer tarafça kendilerine ulaşmadığı, içeriğinin fesih olmadığı gibi nedenlerle inkar edilmediği sürece işbu şekilde yapılan fesih ihbarı da muteberdir

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.