YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Kadın Memurlarımız İzin Haklarınızı Biliyor musunuz?
15 Mayıs 2017 09:30

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planlarına da birçok kişi başladı son zamanlarda bana sorulan sorulardan biri olan Devlet memurlarının izin hakları sorusunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzdan ve izin tebliğlerinden ayrıntılı inceleyerek izinler hususunu sizler için kısaca soru cevap şeklinde özetledik.

Doğum izni ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Doğum Öncesi Sekiz Hafta İznin Kullanılmayan Kısmı Doğum Sonrası Eklenebilir mi?

Doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak, fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Erken Doğumda Kullanılmayan Doğum İzni Ne olur?

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için ön görülen süre kadar izin verilir.

Eşi Doğum Yapan Erkek Memura İzin Verilir mi?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde, isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Mazeret İznine İlave İzin Alabilir mi?

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Kadın Memura Ne Kadar Emzirme İzni Verilir?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren, ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

İzin Kullanan Memur Maaşından Kesinti Olur mu?

Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç, malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Kadın Devlet memurunun  Doğum sonrası Ücretsiz İzin Hakkı Var mıdır?

Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesi uyarınca; doğum yapan memura, 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

Doğum Yapan Memura Gece Nöbeti Ve Gece Vardiyası Görevi Verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101. Maddesinde bu husus şu şekilde düzenlenmiştir:

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara, tabip raporunda belirtilmesi hâlinde, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Aday Devlet Memuruna Doğum Yapmasından Dolayı Aylıksız İzin Verilir mi?

Aday Devlet memuru, 657 sayılı Kanununda aday memurlar için zikredilen hükümler dışında, memurlara uygulanan hükümler uygulanmaktadır. Doğum yapan aday devlet memuruna talebi halinde; 657 sayılı Kanunun değişik 108. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca, aylıksız izin verilmesi gerekmektedir.

Çocuğu Olan Memura Çocuk Parası Ödenir mi?

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2.500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın her ikisi de devlet memuru ise, ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için de bu yardım anaya verilmektedir. Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Kadın memura Doğum Yardımı Yapılır mı?

"Doğum Yardımı" programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılır.
Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.