YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Batmakta olan Şirketlerde Bir Kurtuluş Yolu: İflas Erteleme
16 Şubat 2015 10:42

Ülkemizde hiçbir şirket “bir gün borçlarımı ödeyemeyeceğim” diye kurulmaz, amaç kar etmektir. Fakat bazen piyasa şartları, bazen yanlış yönetim, bazense kontrol edilemeyen sebeplerden dolayı şirketlerimiz borca batık duruma gelebilir. Bu durumda hemen pes etmeyen, mücadele etmek isteyen şirketler için kanunlarımız “İflas erteleme” gibi bir kurum oluşturmuştur. Bu yazımızda kısaca bu kurumdan bahsedeceğim.

İflas Erteleme Nedir?

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edilmesi öncesinde başvurabilecekleri hukuksal bir yoldur. İflas erteleme, mali durumu bozulan şirket ve kooperatiflerin sermayesinin korunması için gerekli tedbirlerden birisi olarak Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiştir.

Mahkeme, şirketin mali durumunun düzeltilmesini mümkün gördüğü takdirde, yönetim kurulu veya bir alacaklının talebi sonucunda iflas erteleme kararı verebiliyor.

İflas erteleme sonucunda borçlu firma normal faaliyetlerine devam edebiliyor. Kamu alacağı ve SSK primleri dâhil hiçbir yasal takip yapılamıyor. Mahkeme tarafından iflasın ertelenmesi kararı azami 1 yıl için verilmektedir. Bu süre kayyumun verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir. Mahkeme, kayyumun verdiği raporlara göre iflas erteleme süresini sona erdirebildiği gibi, 4 yıla kadar da uzatabiliyor veya firmanın iflasına karar verebiliyor.

Kimler İflas Ertelemeden Yararlanabilir?

 1. Sermaye şirketleri (anonim ve limitet şirketler)

2-  Kooperatifler

iflas ertelemeden yararlanabilir.

Gerçek kişi tacirler ve şahıs şirketleri( kollektif ve komandit şirketler) ise iflas erteleme talep edemezler.

İflas Ertelemenin Şartları Nedir?

Türk Ticaret Kanunu'muzun 377. maddesinde iflas erteleme şu şekilde tanımlanmıştır:

Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu halde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.

 1. Anonim veya limitet şirket olmalıdır.
 2. Anonim veya limitet şirket borca batık (aşırı borçlanmış) olmalıdır.
 3. Borca batıklık, yönetim kurulu üyeleri, limitet şirkette idare ve temsile yetkili kişiler, tasfiye memurları veya alacaklılardan biri tarafından mahkemeye bildirilmiş olmalıdır.
 4. Borca batıklık mahkeme tarafından da tespit edilmiş olmalıdır.
 5. İflasın ertelenmesi, yönetim kurulu üyeleri, limitet şirkette idare ve temsile yetkili kişiler, tasfiye memurları veya alacaklılardan biri tarafından talep edilmiş olmalıdır.
 6. Alacaklılar, iflasın ertelenmesi halinde, iflasın derhal açılmasına nazaran daha kötü duruma düşürülmemiş olmalıdır.
 7. İyileştirme projesi ve bu projenin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren somut bilgi ve belgeler mahkemeye sunulmuş olmalıdır.
 8. İyileştirme projesi, mahkemece ciddi ve inandırıcı bulunmalıdır.
 9. İflasın ertelenmesi talebi ilan edilmiş olmalıdır.
 10. Fevkalade mühletten yararlanılmamış olunmalıdır.
 11. Gerekli masraf ve kayyumun ücret avansı mahkeme veznesine yatırılmış olmalıdır.

İflas Ertelemenin Süreçleri;

Mahkeme, iflasın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi, ya da yönetim kurulu kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar. Ayrıca şirketin ve kooperatifin mal varlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır.

Kayyumun atanmasına ilişkin karar, kayyumun mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflasın ertelenmesine ilişkin talep, mahkeme tarafından ilan ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme talebini karara bağlar.

İflas ertelenmişse, kayyum her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. Mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir. Mahkeme, iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırır.

Neden şirketler iflas ertelemeye gider?

1. Alacakları durdurmak,
2. ticari faaliyetlere devam etmek,
3. nakit sıkışıklığını aşmak,
4. ödemelerde süre kazanmak,
5. yüksek vade farkı – faiz ödememek için.

 

İflas Erteleme Kararının Şirkete Faydaları Nelerdir?

 1. İflâs erteleme sonucunda borçlu firma normal faaliyetlerine devam edebiliyor. Vergi, SGK gibi kamu alacakları dâhil hiçbir yasal takip yapılamıyor. Evvelce başlamış olan takipler duruyor.
 2. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
 3. Daha önce haczedilen ve muhafaza altına alınan, ancak şirketin faaliyetlerinde kullanılan her türlü teçhizat, büro eşyası, tesis ve demirbaşlar borçlu şirket yetkililerine yeddi emin olarak teslim ediliyor. Yasal takipler yolu ile rehinli mal satışları durduruluyor.
 4. Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyumun verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir. Ancak uzatma süreleri toplamı 4 yılı geçemez.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.