YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte Fatih Sultan Mehmet'in kadırgası
Beşiktaş’taki Askeri Deniz Müzesi, 5 yıllık restorasyon sonrası yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Müzede Fatih Sultan Mehmet’e ait olduğu belirtilen 40 metre boyunda 24 çift kürekli kadırga da sergilenecek
İşte Fatih Sultan Mehmet'in kadırgası
04 Ekim 2013 / 08:29 Güncelleme: 04 Ekim 2013 / 08:30

Pi­ri Re­is’­in ki­ta­bı, dün­ya­nın en es­ki ka­dır­ga­sı, sal­ta­nat ka­yık­la­rı ve Ata­tür­k’­ün ka­yık­la­rı­nın yer al­dı­ğı As­ke­ri De­niz Mü­ze­si­’n­de 2007’de baş­la­yan res­to­ras­yon bit­ti. 15 bin met­re­ka­re­lik mü­ze ya­rın hal­ka açı­la­cak. Öğ­ren­ci­ler ve öğ­ret­men­ler mü­ze­yi grup ha­lin­de üc­ret­siz ge­ze­bi­le­cek.

Mü­ze­de dün­ya­da­ki en es­ki ta­ri­hi ka­dır­ga da gö­rü­cü­ye çı­ka­cak. İs­tan­bul De­niz Mü­ze­si Ko­mu­ta­nı Kur­may Al­bay Fa­tih Er­baş, ka­dır­ga­la­rın 17. yüz­yıl son­la­rı­na ka­dar harp ara­cı ola­rak kul­la­nıl­mış en es­ki tek­ne tip­le­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Padişah'ın gezi vasıtası

Er­baş şöy­le de­vam et­ti: “Os­man­lı­’da da kul­la­nı­lan ka­dır­ga­lar 40 met­re bo­yun­da 24 çift kü­rek­li olur. De­niz Mü­ze­si­’n­de gö­rü­cü­ye çı­kan ka­dır­ga, harp va­sı­ta­sı ola­rak de­ğil pa­di­şa­hın ge­zi va­sı­ta­sı ola­rak kul­la­nıl­mış­tı.

Bir ri­va­ye­te gö­re Fa­tih Sul­tan Meh­me­t’­e ait ol­du­ğu söy­le­ni­yor.” Mü­ze­nin kül­tür ve sos­yal ha­ya­ta can­lı­lık ge­tir­me­si­ni ar­zu et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Er­baş, mü­ze­yi ser­gi, de­fi­le ve ya­za mer­ha­ba gi­bi sos­yal et­kin­lik­le­re aç­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

Orbay’a özel bölüm

Bal­kan Sa­vaş­la­rı’n­da­ki ba­şa­rı­lı mü­ca­de­le­si ile ta­nı­nan, Ha­mi­di­ye Zırh­lı­sı is­miy­le öz­deş­le­şen Ami­ral Ra­uf Or­bay için mü­ze­de özel bir bö­lüm oluş­tu­rul­du. Or­ba­y’­a ait ol­du­ğu ak­ta­rı­lan bir­çok eser bu kö­şede zi­ya­ret­çi­le­re su­nu­la­cak.

 

BUGÜN GAZETESİ

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler