YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Aşure orucu kaç gün tutulur? Aşure orucu nasıl tutulur? 2016
Aşure orucu kaç gün tutulur? Aşure orucu nasıl tutulur? 2016
21 Ekim 2015 20:04
Aşure gününde büyük sevabı olan oruç tutmanın ayrıntılarını sizler için derlerdik. Aşure gününe özel olarak tutulan aşure orucunun tüm ayrıntıları haberimizde. Aşure orucu kaç gün tutulur? Aşure orucu nasıl tutulur?

Aşure günü ibadetlerinin başında aşure orucu yer almaktadır. AŞşure orucu, muharrem ayının en önemli günü olan aşure gününe özel bir oruçtur. Bir çok din alimi aşure orucunun sevabından bahsetmektedir. Aşure orucu nasıl ttulur ve aşure orucu kaç gün tutulur? Merak edilen sorulardan biri de bu yıl(2016) aşure orucu ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Aşure orucunun önemi:

Aşure gününün orucu çok faziletlidir. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)bugünü sürekli oruçlu geçirmiş, sahabesine de böylece emretmiştir. Nitekim İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)şöyle anlatmıştır:

' Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Medine'ye geldiğinde Yahudiler Âşûrâ gününde oruç tutuyorlardı.

Resulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)onlara (bunun hikmetinden) sorunca: Bugün Mûsâ (Aleyhisselâm)ın

Firavun’a karşı gâlip geldiği gündür. (Biz de bugünü kutlamak için oruç tutuyoruz)’ dediler.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyh i ve Sellem)de: ‘Biz Mûsâ ya (hürmet etmeye) onlardan daha layığız. Öyleyse

siz de o gün oruç tutun’ buyurdu.” (Buhâri, Tevsir:229,no:4460,4/1764)

Yine bu konu hakkında Rubeyyibinti Muavviz ibni Afrâ (Radıyallâhu Anhâ)şöyle anlatmıştır:

“Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Âşûrâ sabahı Medine’nin etrafında bulunan ensar köylerine:

“Her kim sabahladığında bir şey yemediyse gününün kalan kısmını (oruca niyet edip yemeyerek) tamamlasın. Her kim oruca ni‘yet ederek sabahladıysa (gün boyu) oruç tutsun” diye haber yolladı.

Artık biz o günü oruç tutar olduk, çocuklarınıza da tutturuyorduk. Biz onlara renkli pamuktan oyun malzemesi yapıyorduk. Onlardan biri yemek için ağladığı zaman iftar oluncaya kadar eline o oyuncağı veriyor (böylece onu oyalıyor)duk.” (Buhârî, Savm:46, no: 1859,2/692)

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel­lem)şöyle buyurmuştur:

“Âşûrâ günü peygamberlerin kendisinde oruç tuttuğu bir gündür. Öyleyse siz de o gün oruç tu­tun.” (İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:9446,3/55)

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurmuştur:

“Oruç hususunda hiçbir gün için (diğer güne karşı) üstünlük yoktur ancak ramazan ayı ve Âşûrâ günü (bu husustan) müstesnadır (onlarda tutulan oruç senenin diğer günlerine göre fazilet bakı­mından çok daha ayrıcalıklıdır).” (Taberânî, el-Mu'cemul-Kebîr, no:112S3,11/127; Beyhakî, eş-Şu’ab no:3780,3/362)

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim muharremden Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ o kişiye on bin melek sevabı verir. Her kim muharremden Âşûrâ gününde oruç tutarsa, o kişiye on bin hac ve umre yapan kadar sevap verilir, ayrıca on bin tane de şehit sevabı verilir.” (Ebulleys es-Semerkandî, Tenbîhul- ğâfilîn, sh:331; Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/87)

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)danrivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel­lem)şöyle buyurmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ o kişi için (sürekli edâ edilmiş) orucuyla namazıyla altmış yıllık ibadet sevabı yazar. Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, ona bin şehit sevabı verilir. Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ ona yedi kat semâ ehlinin (sonsuz ibadetlerinin) sevabını yazar.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/88)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Kim Âşûrâ günü oruç

tutarsa sanki bütün zamanlarda oruç tutmuş gibidir.” (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:49)

Yine böylece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ onun için bin hac ve bin umre sevabı yazar. Ayrıca ona bin şehit sevabı verilir. Kendisine doğu ile batı arasındakilerin (sâlih amellerinin) ecri yazılır.

Bu kişi İsmâ'îl (Aleyhisselâm)ınçocuklarından (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in atalarından) bin köle âzâd etmiş gibi olur. Kendisi adına cennette yetmiş bin köşk kaydedilir. Allâh-u Te alâ onun canını cehenneme haram kılar.” (Safûri, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) in bugünde tutulan oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Âşûrâ gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allâh-u Te alâ’nın günler arasında özellikle seçtiği mübarek bir gündür. Bugün oruç tutan kimseye, Allâh-u Te alâ Kendi nezdinde (de­ğerli) olan tüm meleklerin, nebilerin, rasüllerin, şehitlerin ve sâlihlerin ibadetlerinden büyük bir nasip ayırır. -Aleyhimü’s-salâtü ve’s-selâm-.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir'ati'l-lslâm, sh:216-217)

Bazı büyüklerden rivayet edildiğine göre; Ashâb-ı Kehf bir yanından öbür yanına dâima Âşûrâ gününde döndürülmektedir.

Yine büyüklerden biri her gün karıncalara ekmek ufaladığını, Âşûrâ günü olduğunda yemediklerini riva­yet etmiştir. (Safûrî,Nüzhetul-Mecâlis, 1/156)

“Şerhu Şirati’l-Islâm "da zikredildiğine göre; Âşûrâ günü oruç tutmak sünnettir. Selef-i sâlihîn çocukla­rına Âşûrâ günü yemek yedirmezlerdi.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in  de o gün çocukları dahi yedirtmediği rivayet edilmiştir. Nitekim

Rezine (Radıyallâhu Anhâ)dan  rivayete göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Âşûrâ gününe o kadar tâzim

ederdi ki kızı Fâtıma (Radıyallâhu Anha )nın emzikteki çocuklarını çağırtıp ağızlarına mübarek tükürüğünü bırakır ve annelerine “Geceye kadar bunları emzirmeyin” buyururdu. (Taberânî,

 el-Mu‘cemü’l-Kebîr, no:704, 24/2 ,• el-Mucemul-Evsat, no:2S68, 3/84)

“Zühretü’r-riyâz” kitabında nakledildiğine göre; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Âşûrâ günü tuzağa düşmüş bir geyiğe rastladı. Geyik Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den gidip yavrularını emzirip akşam­dan sonra dönmesi için avcının ona izin vermesi hususunda şefaat etmesin istedi. Avcı Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in geyiğe gündüz, akşam olmadan dönmesini söylemesini istedi. Geyik:

“Bugün Âşûrâ günüdür. Bugüne hürmeten yavrularımızı gündüz emzirmeyiz” dedi. Avcı: “Yâ Rasûlel- lâh! Bu geyiği sana hibe ettim” dedi. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)de o geyiği salıverdi. (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-lslâm, sh:216)

Kays ibni Abbâd (RadıyallâhuAnh): “Vahşi hayvanlar dahi Âşûrâ günü oruç tutar” demiştir. (Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

Ebû Cebele (RadıyallâhuAnh)şöyle anlatmıştır: “Ben bir yolculuk esnasında İbni Şihab’la birlikteydim ki (o seferdeyken) Âşûrâ gününde oruç tuttu. Ona: ‘Sen seferdeyken Âşûrâ gününde oruç tutuyorsun, halbu­ki (seferdeyken) ramazanda oruç tutmuyorsun. (Bunun hikmeti nedir?)’ denildiğinde, o: ‘Elbette ramazan için diğer birtakım sayılı günler vardır (ki, şimdi o günlerde kazası yapılabilir), ama Âşûrâ günü kaçar (onun orucunun sevabını alamazsam başka günlerde kaza ederek bu fazilete eremem)’ dedi.” (Beyhakî, eş-Şuah no:3798)

Selefin bazısından nakledildiğine göre: “Zînet günü olarak bilinen Âşûrâ gününü oruçlu geçiren kişi  (sene içinde) kaçırdığı bütün oruçları telâfi etmiş sayılır.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

Aşure günü oruç zamanı

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10’uncu gün aşûre pişirmek fazîletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin Hz. HASAN ve Hz. Hüseyin (radıy’allâhu anhümâ) Efendilerimiz’le cennete girecekleri ümit edilir. Bu 10 günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10’uncu günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz 9’uncu günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız 10’uncu günü oruç tutmuşlar ve “sağ olursak gelecek sene 9’uncu günü de tutarız” buyurmuşlardır. Muharrem’in 9 ve 10’uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9 ve 10’uncu geceleri teheccüd vaktinde rızâ-i ilâhî için 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 50’şer İhlâs-ı şerîf okunur.

BİR GÜNE OTUZ GÜN

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

 “Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Teâlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.” Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den gelen diğer bir rivayette:

 “Haram aydan bir günün orucu, diğerlerinin otuzundan efdaldir” buyrulmuştur. (Gazâlî, el-İhyâ, Kitâb-u esrâri’s-savm, Fasıl:3, 1/281; Ebû Muhammed el-Hallâl, FEDâil-ü şehr-i receb, no:5,  15, sh.52, 73)

DOKUZ YÜZ SENE İBADET

Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

 “Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.”

 // ...
Cumartesi tek tutabilirmiyim muharrem ayı icin...
23 Ekim 2015 21:26
 // Ramazan
10 muharrem asure gunu...
22 Ekim 2015 13:01
 // Hiç Kimse
10.cu Muarrem Aşure günüdür , en az 9 ve 10'ununda tutmak lazımdır fazileti sayılamıycak kadar çoktur....
22 Ekim 2015 09:39
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler