LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Semih Kaya'yı abartıyorlar!
Semih Kaya'yı abartıyorlar!
25 Şubat 2014 21:28
Ah­met Nur Çe­bi, derbide yaptığı hareketle gündemi meşgul eden Semih Kaya hakkında konuştu.

Ah­met Nur Çe­bi, ön­ce­lik­li ola­rak ma­çın ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır'ın Ga­la­ta­sa­ray le­hi­ne aut ver­di­ği po­zis­yon­da “Top ben­den çık­tı­” di­ye­rek ka­ra­rı Be­şik­taş le­hi­ne kor­ne­re çe­vi­ren Se­mih Ka­ya'yı yo­rum­la­dı. "Öy­le bir top­lum ha­li­ne gel­dik ki; ar­tık ol­ma­sı ge­re­ken şey­ler bi­le ger­çek­ten bü­yük bir olay­mış gi­bi an­la­tı­lı­yor. Bu olay­da abar­tı­la­cak bir şey yok. Ben ya­pı­lan yo­rum­la­rı abar­tı­lı bu­lu­yo­rum. Çok bü­yü­tül­dü. Se­mih za­ten yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­mış­tır" de­di.

“Dany’nin arkasındayız”

Derbide sebebiyet verdiği penaltıyla tartışmaların odağı haline gelen Dany için de görüş bildiren Çebi, “Dany'yi sezon sonunda göndereceğimiz yönündeki iddialar asılsız. Dany hata yaptı. Kim yapmıyor ki; her futbolcu hata yapıyor. Biz Dany'yi bir hata nedeniyle silmeyiz. Biz onun genel performansına bakarız. Maçın genelinde çok iyiydi. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olması için arkasında duracağız. Sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisini alır mıyız? Bu şimdi cevaplanabilecek bir soru değil" dedi. Çebi, Dany'nin Önder Özen'in ısrarıyla transfer edildiği yönündeki yorumlar için ise "Evet doğru, Önder Özen ısrar etti; biz de aldık. Bu, Özen'in inisiyatif alanındaydı. Bu noktada yorum yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

“Şampiyon olacağız”

Çebi, son olarak, şampiyonluğa olan inancını vurguladı. "Ben memnunum.Derbide iyi oynayan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Bu oyunu sürdürürsek şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Lazere 6 yıl hapis istemi

Ga­la­ta­sa­ray-Be­şik­taş der­bi­sin­de ka­le­ci Tol­ga Zen­gin'in gö­zü­ne tut­tu­ğu la­ser­le gün­de­me ge­len ta­raf­tar için 6 yıl ha­pis is­te­miy­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'na 5 say­fa­lık di­lek­çe su­nan Avu­kat Ke­mal Ozan Atak, Be­şik­taş­lı fut­bol­cu­la­rı, göz­le­ri­ne la­zer tu­ta­rak ta­ciz eden, gör­me ye­ti­le­ri­ni teh­li­ke­ye so­kan ta­raf­ta­rın bu­lun­ma­sını is­tedi. Ay­rı­ca, ka­le­ci Tol­ga Zen­gin'in, gö­zü­ne tu­tu­lan la­zer ne­de­niy­le, zo­run­lu ola­rak oyun­dan çık­tı­ğı öne sü­rül­dü. La­zer ci­ha­zı­nın si­lah ola­rak ka­bul edil­me­si­nin zo­run­lu­lu­ğu ol­du­ğu da di­lek­çe­de yer al­dı. Söz ko­nu­su di­lek­çe­de, la­zer tut­tu­ğu id­di­a edi­len se­yir­ci­nin gö­rün­tü kay­dı ve fo­toğ­raf­la­rı da yer al­dı. Zan­lı hak­kın­da 6 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va açıl­ma­sı ta­lep edil­di.

 

ŞAMPİY10

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler