LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Semih Atletico'nun radarına girdi
Semih Atletico'nun radarına girdi
26 Kasım 2014 10:57
At­le­ti­co’­nun pat­ro­nu En­ri­qu­e Ce­re­zo, Arda Turan ve Semih Kaya ile ilgili açıklamalar yaptı.

En­ri­qu­e Ce­re­zo adı sık sık At­le­ti­co ile anı­lan Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın genç sto­pe­ri Se­mi­h’­le il­gi­li ko­nuş­tu. Milli futbolcu ile doğ­ru­dan il­gi­le­nip il­gi­len­me­dik­le­ri so­ru­su­na “Bi­z, çok bü­yük oyun­cu­lar­la il­gi­le­ni­yo­ruz. Dün­ya­nın her ye­ri­ne pek çok oyun­cu­yu iz­le­mek için gi­di­yo­ruz. Bu oyun­cu­lar çok de­ğer­li ve dik­ka­te de­ğer­ler. El­bet­te ge­rek­ti­ğin­de bu isimlerin ta­kım­la­rıy­la te­ma­sa ge­çe­riz. Ama şu an­da böyle bir ge­liş­me yo­k” yanıtını verdi.
 
Arda'ya emeklilik teklifi
 
At­le­ti­co’­nun pat­ro­nu ‘ar­ka­da­şı­m’ de­di­ği Arda'yı öve öve bi­ti­re­me­di. Ar­da­’nın oyun sti­li­ne hay­ran ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “E­ğer o sa­ha­day­sa ora­da mut­la­ka bir şey­ler olur. Ta­raf­ta­r ona aşık. Ka­ri­ye­ri­ne biz­de son ver­me­si­ni çok is­te­ri­z" dedi.
 
Son birkaç yıldır mütevazı kadrolarla hem İspanya Ligi'ne hem de Avrupa futboluna damgasını vuran Atletico Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, gazetemize açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı 2011 yılından bu yana Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ve daha birçok konuyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
 
'Arda bir futbol dahisi'
 
Ar­da'nın At­le­ti­co için öne­mi­ne de­ği­nen Mad­rid eki­bi­nin baş­ka­nı "Ar­da mü­kem­mel bir fut­bol­cu. Bir fut­bol da­hi­si. At­le­ti­co'ya gel­di­ğin­den bu ya­na onu ar­ka­da­şım gi­bi se­vi­yo­rum. Oyun sti­li­ne hay­ra­nım. Eğer Ar­da fut­bol sa­ha­sın­da ise o sa­ha­da mut­la­ka bir şey­ler olur. Ta­raf­ta­rı­mız da ona aşık hem fut­bol­cu ola­rak hem de ka­rak­ter ola­rak. At­le­ti­co Mad­rid'de fut­bol ya­şan­tı­sı­nı son­lan­dır­ma­sı­nı çok is­te­riz. Böy­le bir ar­zu­su var­sa bu­nu hiç şüp­he yok ki de­ğer­len­di­ri­riz" şeklinde ko­nuş­tu.  
 
Ar­da'nın At­le­ti­co'nun te­mel oyun­cu­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ce­re­zo "Ba­na gö­re İs­pan­ya'da ya­şa­mak­tan ve At­le­ti­co'da oy­na­mak­tan mut­lu. Ta­kı­mı­mız­da­ki hiç­bir oyun­cu bir baş­ka ta­kı­ma git­mek is­te­mez" yo­ru­mun­da bu­lun­du.
 
'Simone bir şampiyon'
 
Ce­re­zo, At­le­ti­co Mad­rid'in son dö­nem­de­ki ba­şa­rı­la­rın­da kuş­ku­suz en bü­yük pa­yın sa­hi­bi olan tek­nik di­rek­tör Die­go Si­me­one'ye de öv­gü­ler yağ­dı­ra­rak "Ben­ce Si­me­one yı­lın tek­nik di­rek­tö­rü ödü­lü­nü al­ma­yı faz­la­sıy­la hak edi­yor. O bir şam­pi­yon tek­nik di­rek­tör. Eğer siz şam­pi­yon ol­muş­sa­nız teo­rik ola­rak en iyi an­tre­nör­sü­nüz­dür. Ama biz ekip ola­rak en iyi­si­yiz ödül ala­lım ya da al­ma­ya­lım. Bu bir re­ali­te" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Dev rakipleri var
 

At­le­ti­co Mad­ri­d’­de for­ma gi­yen mil­li fut­bol­cu Arda Turan, UE­FA ta­ra­fın­dan “Yı­lın 11’i­” aday­la­rı ara­sın­da gös­te­ril­di. Fut­bol­se­ver­ler, “Av­ru­pa­’da 2013-14 se­zo­nu­nun en iyi ta­kı­mı­”nı be­lir­le­mek için 6 Ocak 2015 TSİ 14.00’e ka­dar ‘ue­fa.co­m’ üze­rin­den oy ve­re­bi­le­cek. Ar­da ‘UE­FA Yı­lın 11’i­ne aday gös­te­ri­len 3’ün­cü Türk ol­du. 2012’de Ga­la­ta­sa­ray­lı Bu­rak Yıl­maz aday gös­te­ril­me­si­ne rağ­men se­çi­le­me­miş­ti. Ge­çen se­zon ise Türk asıl­lı Al­man mil­li fut­bol­cu Me­sut Özil ilk 11’e se­çil­miş­ti. Ar­da se­çil­di­ği tak­dir­de UE­FA Yı­lın 11’i­ne gi­ren ilk ‘Türk mil­li­’ fut­bol­cu ola­cak.
 
İşte Arda'nın rakipleri
 
Rodriguez, Modric, Kroos (R. Madrid), Koke (A. Madrid), Robben, Alonso (B. Münih), Rakitic (Barcelona), Di Maria (M. United), Reus (Dortmund), Pogba (Juventus), Toure (M. City)

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler