LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Medipol Başakşehir306222
 • 2. Galatasaray296035
 • 3. Beşiktaş295932
 • 4. Fenerbahçe295727
 • 5. Trabzonspor294611
 • 6. Kayserispor3044-6
 • 16. Atiker Konyaspor2929-5
 • 17. Osmanlıspor FK2929-9
 • 18. Karabükspor2912-47
 • Tümü
YENİ HABERLER
Kuyt'tan Milli Takım'a ders gibi sözler
Kuyt'tan Milli Takım'a ders gibi sözler
18 Ekim 2013 11:50
A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mızın sa­ha­sın­da Hol­lan­da ile yap­tı­ğı ve 2-0 kay­bet­ti­ği ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da sa­ha­ya çı­kan Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu Dirk Kuyt, samimi açıklamalarda bulundu.

Oyu­na gir­dik­ten son­ra ül­ke­miz­de top koş­tu­ran bir di­ğer Hol­lan­da­lı olan Ga­la­ta­sa­ray­lı Sne­ij­der’e ikin­ci go­lün asis­ti­ni ya­pan Kuyt, ön­ce­ki gün Fe­ner- ­bah­çe ile id­ma­na çı­ka­rak ken­di­si­ne kar­şı oy­na­yan mil­li oyun­cu­lar­la kar­şı­laş­ma­nın ana­li­zi­ni yaptı.

"Dersimize çok iyi çalıştık"

Sa­rı-La­ci­vert­li fut­bol­cu­lar Kuyt’ı son de­re­ce sı­cak bir şe­kil­de kar­şı­la­ya­rak ga­li­bi­yet­ten do­la­yı teb­rik et­ti­ler.

Zor­lu kar­şı­laş­ma­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pan Hol­lan­da­lı oyun­cu, “Go­lü kar­şı­laş­ma­nın he­men ba­şın­da bul­duk. Açık­ça­sı go­lü çok er­ken ye­di­niz. Er­ken gol si­zi bi­raz oyun­dan dü­şür­dü. Eğer bi­ze kar­şı be­ra­ber­lik go­lü­nü bu­lsay­dı­nız her şey da­ha fark­lı ola­bi­lir­di. Biz, si­zi çok iyi ça­lış­tık.

Tek­nik di­rek­tö­rü­müz Lou­is Van Ga­al ne de­diy­se A’dan Z’ye çık­tı. Ça­lış­tık­la­rı­mı­zı uy­gu­la­yıp ka­zan­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Hol­lan­da­lı ta­kım ar­ka­daş­la­rı­na hak ve­ren Sa­rı-La­ci­vert­li fut­bol­cu­lar, “Kar­şı­laş­ma­nın her iki ya­rı­sın­da da po­zis­yo­na gir­dik ve bun­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dık. O po­zis­yon­lar­dan bi­ri gol ol­say­dı ma­çı çe­vi­re­bi­lir­dik. Açık­ça­sı bu ka­dar gol kaç­maz. Bu ka­dar fır­sat har­ca­nın­ca ye­nil­gi de ka­çı­nıl­maz olu­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler