LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray347542
 • 2. Fenerbahçe347242
 • 3. Medipol Başakşehir347228
 • 4. Beşiktaş347139
 • 5. Trabzonspor345512
 • 6. Göztepe3449-1
 • 16. Osmanlıspor FK3433-11
 • 17. Gençlerbirliği3433-17
 • 18. Karabükspor3412-66
 • Tümü
YENİ HABERLER
Fernandes'e taraftar dayağı!
Fernandes'e taraftar dayağı!
29 Aralık 2013 11:53
Gençlerbirliği mağlubiyetinin faturası Fernandes'e kesildi! Ankara'ya gitmeyen yıldız futbolcu ve takım arkadaşı Oğuzhan soluğu gece kulübünde aldı.

Be­şik­taş'ın An­ka­ra'da Genç­ler­bir­li­ği'ne ye­nil­me­si­nin fa­tu­ra­sı Ma­nu­el Fer­nan­des ve Oğuz­han Öz­ya­kup'a ke­sil­di.

Yıl­dız oyun­cu ön­ce­ki gün­kü Genç­ler­bi­ri­ği kar­şı­laş­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan ta­kım ar­ka­da­şı Oğuz­han Öz­ya­kup'la eğ­len­mek için git­ti­ği me­kan­da Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­ya­rak tar­tak­lan­dı. İki fut­bol­cu da An­ka­ra'ya gö­tü­rül­me­miş­ti. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lüp­ten ay­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lan ve kad­ro dı­şı ka­lan Fer­nan­des, ön­ce­ki ak­şam ta­kım ar­ka­da­şı Oğuz­han Öz­ya­kup ile bir­lik­te Emir­gan'da­ki La Bo­om adlı me­ka­na eğ­len­me­ye git­ti.

Taraftarın kaşı yarıldı

Gü­zel baş­la­yan ge­ce Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın iki­li­ye tep­ki gös­ter­me­siy­le fe­la­ke­te dö­nüş­tü. Be­şik­taş'ın Genç­ler­bir­li­ği kar­şı­sın­da al­dı­ğı 1-0 lık mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan öf­ke­li olan ve mağ­lu­bi­yet­ten Por­te­kiz­li yıl­dı­zı so­rum­lu tu­tan Be­şik­taş­lı bir grup ta­raf­tar, me­kan­da kar­şı­laş­tık­la­rı Fer­nan­des'e söz­lü sal­dı­rı­da bu­lun­du. Be­şik­taş­lı bir ta­raf­lar Fer­nan­des'e, “Lan ta­kım ye­nil­di. Siz bu­ra­da eğ­le­ni­yor­su­nuz i...ler” di­ye­rek me­kan için­de ba­ğır­dı. Öf­ke­si din­me­yen Be­şik­taş­lı ta­raf­tar Öz­ya­kup'a tek­me at­tı. Ay­nı ta­raf­tar bu de­fa Fer­nan­des'e yum­ruk at­tı. Çıl­gı­na dö­nen Por­te­kiz­li yıl­dız, ta­raf­ta­ra vur­ma­ya baş­la­dı. Fut­bol­cu­nun yum­ruk at­tı­ğı ta­raf­ta­rın ise ka­şı­nın ya­rıl­dı­ğı id­di­a edil­di.

04.30'a kadar eğlence

Fer­nan­des ve Oğuz­han'ın yan­la­rın­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı­nın ara­ya gir­me­siy­le ya­tış­tı­rı­lan kav­ga son­ra­sı iki­li, so­lu­ğu bu kez Rei­na'da al­dı.

Bu­ra­da da bir grup Be­şik­taş­lı ta­raf­ta­rın, “Ta­kım dö­kü­lü­yor, siz eğ­le­ni­yor­su­nuz. Yü­rü­yün gi­din bu­ra­dan” tep­ki­siy­le kar­şı­la­şan iki­li, bu­na rağ­men eğ­len­ce­le­ri­ne de­vam et­ti. Ta­kım ar­ka­daş­la­rı Gök­han Tö­re'nin de me­ka­na ge­le­rek eğ­len­ce­le­ri­ne or­tak ol­du­ğu ge­ce­de, sa­ba­ha ka­dar eğ­le­nen fut­bol­cu­lar, me­ka­nı 04.30' da terk et­ti. Çı­kış için me­ka­nın oto­park ka­pı­sı­nı kul­la­nan fut­bol­cu­lar bu­na rağ­men gö­rün­tü­len- ­mek­ten kur­tu­la­ma­dı.
Be­şik­taş'ta Fer­nan­des kri­zi tat­lı­ya bağ­lan­dı. Özür di­le­yen Por­te­kiz­li, se­zo­nu­nu ikin­ci ya­rı­sın­da da Si­yah-Be­yaz­lı for­ma­yı giy­me­ye de­vam ede­cek. Fer­nan­des ile ye­ni bir söz­leş­me ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ise he­nüz net­leş­me­di.

Beşiktaş Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Portekizli yıldız Manuel Fer­nan­des'in li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da­ki per­for­man­sı­na ve tek­nik he­ye­tin ve­re­ce­ği ra­po­ra gö­re Por­te­kiz­li fut­bol­cu ile ye­ni­den ma­sa­ya oturma kararı verecek.

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler