LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Medipol Başakşehir306222
 • 3. Beşiktaş295932
 • 4. Fenerbahçe295727
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Sivasspor3044-5
 • 16. Gençlerbirliği3030-14
 • 17. Atiker Konyaspor2929-5
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Fenerbahçe Avrupa'da tek olacak
Fenerbahçe Avrupa'da tek olacak
20 Ekim 2013 11:52
Baş­kan Yıl­dı­rım, hiç­bir branş­ta for­ma­sı­na rek­lam al­ma­yan bir Fe­ner­bah­çe is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Bu id­di­a ger­çek olur­sa, Ka­nar­ya bir il­ki ba­şa­ra­cak. Çün­kü Av­ru­pa’nın bü­yük lig­le­rin­de rek­lam­sız takım kal­ma­dı.

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, “En bü­yük ar­zum, ken­di ar­ma­sı ve Tür­ki­ye ile il­gi­li ko­nu­lar dı­şın­da hiçbir spor da­lın­da rek­lam al­ma­dan ya­rı­şan bir Fe­ner­bah­çe” de­di. An­cak for­ma rek­lam­sız ta­kım, bü­yük ve en­düs­tri­yel­leş­miş lig­ler­de yok.

Av­ru­pa’nın 5 bü­yük li­gin­de ise for­ma­ya rek­lam ge­le­ne­ği­ni baş­la­tan ta­kım­lar Al­man dev­le­ri Ba­yern Mü­nih ile Bo­rus­si­a Dort­mund. Bu iki­li­nin 1974 yılında for­ma rek­la­mıy­la sa­ha­ya çık­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ta­kip eden yıl­lar­da bu özel­li­ğe sa­hip ol­ma­yan ta­kım kal­ma­dı.

Barça bile reklam aldı

Tür­ki­ye’de ise for­ma­ya rek­lam ge­le­ne­ği­ni üç bü­yük­ler ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız Ga­la­ta­sa­ray, Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş baş­lat­tı. Ya­ni Tür­ki­ye’de bu ge­le­nek 36 yıl­dır de­vam edi­yor. Hatta ­zaman için­de for­ma­la­rın üze­rin­de­ki rek­lam­lar sa­de­ce 1 ile sı­nır­lıy­ken, son yıl­lar­da bu ra­kam 3’ü bul­muş du­rum­da.

Özel­lik­le Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş gi­bi ku­lüp­le­rin for­ma­la­rın­da 3’ten faz­la rek­lam var. 2006’da ulus­la­ra­ra­sı yar­dım ku­ru­lu­şu UNI­CEF’in rek­la­mı­nı üc­ret­siz ola­rak alan Bar­ce­lo­na, 2011’de ise Ka­tar Fo­un­da­ti­on ile pa­ra kar­şı­lı­ğın­da rek­lam an­laş­ma­sı im­za­la­ya­rak 112 yıl­lık ge­le­ne­ği­ne son ver­di.

Ath­le­tic Bil­ba­o ise 2008’de Bask kö­ken­li pet­rol fir­ma­sı Pet­ro­nor’un rek­la­mıy­la sa­ha­ya çık­tı ve bu alandaki 110 yıl­lık is­tik­rar so­na er­di. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler for­ma rek­la­mın­dan vaz­ge­çer­se bu ko­nu­da Av­ru­pa’da tek ola­cak. Tür­ki­ye ve Av­ru­pa’nın bü­yük lig­le­ri­nin en çok şam­pi­yon olan 4 ta­kı­mı­nın ta­rih­le­rin­de ilk kez for­ma­la­rı­na rek­lam al­ma geç­miş­le­ri şu şe­kil­de:

Ta­kım Rek­lam Al­ma Yı­lı

Ga­la­ta­sa­ray 1977

Fe­ner­bah­çe 1977

Be­şik­taş 1977

Trab­zons­por 1980

 

EUROSPORT

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler