LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray347542
 • 2. Fenerbahçe347242
 • 3. Medipol Başakşehir347228
 • 4. Beşiktaş347139
 • 5. Trabzonspor345512
 • 6. Göztepe3449-1
 • 16. Osmanlıspor FK3433-11
 • 17. Gençlerbirliği3433-17
 • 18. Karabükspor3412-66
 • Tümü
YENİ HABERLER
Fenerbahçe 15 yıl geriye gitti
Fenerbahçe 15 yıl geriye gitti
07 Eylül 2013 20:27
Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki ikin­ci başkanı Ni­hat Öz­de­mir, Fenerbahçe’nin son verilen CAS kararıyla her açıdan yıprandığını söyledi.

Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda buluındu.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıl­dı­rım’ın kon­gre ka­ra­rıy­la git­me­si gerektiğini savunan Özdemir, "Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın gi­dip git­me­ye­ce­ği­ne olan ka­ra­rı, an­cak ve an­cak Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri ve­re­bi­lir. Çün­kü, 19 Ma­yıs 2012’de ya­pı­lan Kon­gre­’de Fe­ner­bah­çe ta­ri­hi­nin en çok iş­ti­ra­kıy­la Yıl­dı­rım tek­rar se­çil­di. Üs­te­lik de ken­di­si ha­pis­te ol­du­ğu için ka­tı­la­ma­mış­tı. De­mek ki, bu ko­nu­da­ki ka­rar hiç kim­se­nin de­ğil, sade­ce ve sa­de­ce Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri­nin­dir. Onun için kon­gre üye­le­ri, kon­gre gü­nü ve gü­nün­den ev­vel or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı ka­rar ve yol­la bu sü­re­ci at­la­ta­bi­lir­ler" dedi.

Fenerbahçe’nin CAS kararıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Nihat Özdemir, şunlar söyledi:

"2011’in 3 Tem­mu­z’­un­dan bu ya­na 2 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık. Ve çok önem­li gün­ler­le at­lat­tık. Fe­ner­bah­çe öy­le bü­yük bir çı­nar ki, ha­la ayak­ta, ha­la güç­lü. Kad­ro­suy­la büt­çe­siy­le ha­la ayak­ta. Ve Türk fut­bo­lu, Türk spo­ru için çok önem­li bir var­lık. Onun için Fe­ner­bah­çe­’nin de­ğe­ri­ni her­kes bil­me­li­dir. Eğer Fe­ner­bah­çe kay­be­der­se Türk fut­bo­lu kay­be­der. Bu­nu açık­ça söy­lü­yo­rum."

"15 yıl ileride olurduk"

CAS kararının kulübü ekonomik olarak çok etkilediğini belirten Özdemir, "Eğer bu olay­lar ol­ma­say­dı Fe­ner­bah­çe bu­gün bu­lun­du­ğu nok­ta­dan 15 yıl da­ha ile­ri­de olur­du. Ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın CAS’ın son ka­rarıyla 15 yıl ge­ri­ye git­ti. Hem ma­ne­vi açı­dan hem de eko­no­mik açı­dan ku­lüp, 15 yıl ge­ri­de kal­mış­tır. Çok bü­yük bir hak­sız­lık var or­ta­da. CA­S’­ın al­dı­ğı ka­rar, bü­yük et­ki­le­ri olan bir ka­rar. Fe­ner­bah­çe, git­me­si ge­re­ken 2011-2012 Şam­pi­yon­lar Li­gi­’ne gi­de­me­miş­tir. Al­mış ol­du­ğu ce­za da sa­yıl­ma­dı. Ted­bir­siz­lik ol­du" yorumunda bulundu.

 

EUROSPORT

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler