LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Medipol Başakşehir306222
 • 3. Beşiktaş295932
 • 4. Fenerbahçe295727
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Sivasspor3044-5
 • 16. Gençlerbirliği3030-14
 • 17. Atiker Konyaspor2929-5
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Ersun Yanal'dan Sow'a mesaj
Ersun Yanal'dan Sow'a mesaj
21 Eylül 2013 14:25
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımın tek patronu olduğunu gösterdi. Deneyimli hoca, "Herkes mutlu olsun diye ara yol bulmaya çalışmam" diyerek yedek kaldığı için tepki gösteren Sow'a mesaj verdi.

Tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal, pek çok ve­si­ley­le açık­la­ma ge­tir­me­si­ne kar­şın, Ela­zığs­por ma­çı ön­ce­si ye­ni­den Eme­ne­ki mi, Sow mu yok­sa We­bo mu dı­şa­rı­da ka­la­cak tar­tış­ma­sın­dan ol­duk­ça ra­hat­sız.

Tec­rü­be­li tek­nik adam, oyun­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da bu ko­nu­yu di­le ge­ti­re­rek, "Bu ta­kım­da her­ke­sin ye­ri var. Ça­lı­şan ta­kı­ma fay­da­lı olan her­kes oy­nar. Da­ha da önem­li­si Fe­ner­bah­çe'nin ka­zan­ma­sı­dır. Bir ki­şi oy­na­yıp, gol atı­yor; ama Fe­ner­bah­çe ka­za­na­mı­yor­sa bu­nun ne gi­bi bir an­la­mı ola­bi­lir. Önem­li olan ta­kı­mın ka­zan­ma­sı­dır.

Fe­ner­bah­çe ka­zan­sın, bu ki­min­le olur­sa ol­sun fark et­mez. Çün­kü ga­li­bi­yet, aş­çı­sın­dan mal­ze­me­ci­si­ne tüm eki­bin­dir. Tek bir ki­şi­nin de­ğil. Her­ke­sin bu bi­linç­te ol­ma­sı­nı bek­li­yo­rum. Dı­şa­rı­dan em­po­ze edi­len bu su­ni dü­şün­ce­le­re iti­bar et­me­ye­lim" di­ye­rek Sa­ni­ca Bo­ru Ela­zığs­por ma­çı ön­ce­si son uya­rı­sı­nı yap­tı.

"Kararlarımı değiştirmem"

Er­sun Ya­nal'ın ya­kın çev­re­si­ne ise "Ben tek­nik di­rek­tö­rüm el­bet­te ki inan­dı­ğım ka­rar­la­rı ve­re­ce­ğim. Eğer ben her­kes mut­lu ol­sun di­ye ara yol bul­ma­ya ça­lı­şıp, ken­di ka­rar­la­rım­dan fe­ra­gat eder­sem o za­man tek­nik di­rek­tör ola­rak ta­kı­mı­mım üze­rin­de na­sıl bir oto­ri­tem olur. Av­ru­pa Li­gi ve Şam­pi­yon­lar Li­gi için oy­na­dı­ğı­mız maç­la­rın ra­por­la­rı gel­di.

Bu is­ta­tis­tik­le­re gö­re maç içe­ri­sin­de Av­ru­pa'nın en çok ko­şan, en yük­sek ri­tim ya­pan ta­kı­mı­yız. Bu de­ğer­le­re ulaş­mak için bir prog­ram, şab­lon oluş­tur­dum. Bu şab­lo­na uy­gun de­ğer­le­re sa­hip olan oyun­cu­lar 11'de yer alır. Ön­ce­den is­te­di­ği­miz ko­şu de­ğer­le­ri­ne ya da di­ğer de­ğer­le­re yak­la­şa­ma­yan oyun­cu­lar son­ra­dan bu açı­ğı ka­pa­tır­lar­sa, on­lar da 11'de şans bu­lur­lar" di­ye ko­nuş­tu.

As kadroda yer aldı

Bir sü­re­dir 18 dı­şın­da ka­lan Sow, Ela­zığs­por ma­çı kad­ro­sun­da ke­sin ola­rak yer ala­cak. Dün­kü çift ka­le maç­ta We­bo'yla bir­lik­te çift for­vet oy­na­dı ve iyi bir gö­rün­tü ver­di.

Fi­zik ve tem­po ola­rak Ya­nal'ın is­te­di­ği dü­ze­ye ge­len Sow'un Ela­zığs­por ma­çın­da 11'de yer al­ma ih­ti­ma­li de yük­sek gö­zü­kü­yor.

Eme­ni­ke'nin ise bu ma­çı tri­bün­de izlemesi bek­le­ni­yor. Bu ara­da 11'de yer al­ma­dı­ğı için mut­suz ol­du­ğun­dan bah­se­di­len Ba­ro­ni de Ela­zığs­por ma­çıy­la bir­lik­te 11'e dö­nü­yor. Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zın, son çift ka­le maç­ta, Meh­met To­pal'la bir­lik­te as ta­kım­da oy­na­dı.

 

 

BUGÜN GAZETESİ

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler