21 Haziran 2018 Perşembe
 • Altın192,939
 • BIST94.552
 • Dolar4,7378
 • Euro5,4908
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2357
 • İstanbul23 °C
 • Ankara16 °C
 • İzmir23 °C
 • Konya15 °C
 • Adana22 °C
 • Antalya22 °C
 • Diyarbakır18 °C
 • Bursa22 °C
 • Kayseri12 °C
 • Kocaeli18 °C
 • Şanlıurfa23 °C
 • Gaziantep21 °C
 • İçel25 °C
LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray347542
 • 2. Fenerbahçe347242
 • 3. Medipol Başakşehir347228
 • 4. Beşiktaş347139
 • 5. Trabzonspor345512
 • 6. Göztepe3449-1
 • 16. Osmanlıspor FK3433-11
 • 17. Gençlerbirliği3433-17
 • 18. Karabükspor3412-66
 • Tümü
YENİ HABERLER
Eğer bir takımdan 6 gol yiyorsanız...
Eğer bir takımdan 6 gol yiyorsanız...
18 Ekim 2013 09:44
Dün­ya­ca ün­lü İs­pan­yol tek­nik di­rek­tör Ju­an­de Ra­mos Türk fut­bo­lu hak­kın­da çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Eşi Chel­lo, oğ­lu Ale­jan­dro ve me­na­je­ri Mar­co Kır­de­mir’le bir­lik­te İs­tan­bul'a ge­len tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı'nda ak­şam ye­me­ğin­de BUugün'ün ko­nu­ğu ol­du. Mekan Galatasaray Adası olunca da sohbetin ana temasını Sarı-Kırmızılı kulüp oluşturdu. Şu anda Ukrayna ekibi Dnipro’yu çalıştıran Ramos, sa­mi­mi tavırlarıyla so­ru­la­rı­mı­za iç­ten­lik­le ce­vap ver­di: 

Öncelikle na­sıl bul­du­nuz Bo­ğa­z’ı ve İs­tan­bul’u?

Tek ke­li­mey­le ha­ri­ka. Da­ha ön­ce 4 kez Bo­ğaz tu­ru yap­mış­tım. Her se­fe­rin­de ay­rı bir tat alı­yo­rum. Eşim ve oğ­lum da çok se­vi­yor İs­tan­bul'u. Bu yüzden özel­lik­le gel­mek is­te­diler.

Uk­ray­na'da iş­ler na­sıl? Ta­kı­mı­nız Di­nip­ro iyi gi­di­yor mu?

Takım çok iyi. Son ma­çı ka­zan­dık. İs­te­di­ği­miz yer­de­yiz. Ukrayna içinse aynı şeyi söyleyemem. İnsanlar çok soğuk ve mesafeli. İngiltere’de Tottenham'ı ça­lı­ştırır­ken de Uk­ray­na'da gibi his­sederdim Tür­ki­ye ise İs­pan­ya gi­bi sı­cak ve sa­mi­mi.

Bu­nun üze­ri­ne 'Tür­ki­ye'de ça­lış­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz' di­ye so­ru­yo­ruz ün­lü tek­nik ada­ma. Gü­le­rek ya­nıt ve­ri­yor:

Dnip­ro ile se­zon so­nu­na ka­dar söz­leş­mem var. Ama yaz dö­ne­min­de ne­ olur bi­lin­mez. Ko­nu­şa­bi­li­riz.

O zaman şöyle soralım Türk fut­bo­lu si­ze ca­zip ge­li­yor mu?

Yo­rum yap­mam yan­lış olur. Ama ben­ce Türk fut­bo­lu­nun ile­ri git­me­si için esas­lı bir sis­tem ge­re­kir. Po­tan­si­ye­li çok yük­sek. Ya­ban­cılar bu­ra­yı sa­de­ce pa­ra cen­ne­ti ola­rak al­gı­la­ma­ma­lı. Bu an­la­yış de­ğiş­me­li.

Futbolcularımız hakkında neler düşünüyorsunuz. Mesela Burak Yılmaz.

Burak’ı bi­li­yo­rum. Ge­çen se­zon Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde 8 gol at­tı. Bu bir ba­şa­rı. Ama ba­kın Mes­si ve Ro­nal­do bunu her za­man ya­pı­yor­. Bu ne­den­le yıl­dız­lar. Bü­yük veya yıldız oyun­cu, sü­rek­li­li­ği olan her za­man stan­dar­dı­nı ko­ru­yan oyun­cu­dur.

Ga­la­ta­sa­ray'ın eski takımınız Re­al Mad­rid'e 6-1'lik mağ­lu­bi­ye­ti siz­ce sür­priz miydi?

Ga­la­ta­sa­ray için kö­tü sür­priz. Evet, Real belki Ga­la­ta­sa­ray'dan 3 kat faz­la büt­çe­ye sa­hip. Böyle bir takımdan 2-3 yerseniz bu nor­maldir. Fa­kat 6 gol çok eks­tra bir du­rum. Üstüne oturup düşünmelisiniz.

Ga­la­ta­sa­ray, Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde ba­şa­rı­lı ola­bi­lir mi?

Grup­tan çık­maları ba­şa­rı­dır. Çey­rek fi­nal ise sü­per bir ba­şa­rı. Ge­çen se­zon Fa­tih Ter­im'le bu­nu yaptılar.

Re­al’i ça­lış­trır­ken Sne­ij­der öğ­ren­ci­niz­di? Na­sıl­dı iliş­ki­le­ri­niz?

An­tren­man yap­ma, ça­lış­ma an­la­yı­şı açı­sın­dan ken­di­siy­le ay­nı pa­ra­lel­de olduğumuzu söy­le­ye­mem. İyi bir oyun­cu. Re­al'de ve In­ter’de iyiy­di. Son­ra düş­tü. Se­be­bi­ni ken­di­ bi­lir. Pa­ra­sal an­lam­da ca­zip bir tek­lif al­dı, Ga­la­ta­sa­ray'a gel­di. Ben pren­sip ola­rak hep da­ha iyi ol­ma­yı is­te­yen ve ça­lış­ma­yı se­ven oyun­cu­la­rı be­nim­si­yo­rum.

İn­gi­liz basını pek çok takımın Sneijder’i is­te­di­ği­ni ya­zı­yor bugünlerde...

İs­ti­yorlar mı bilemem ama eğer isteyeni var­sa bu ta­kım­la­rın ken­di­si­ne ne ka­dar üc­ret öner­di­ği­ne de bir bak­mak ge­re­kir. Ga­la­ta­sa­ray'da al­dı­ğı­nı teklif edecek tek bir ta­kı­m ol­du­ğun­dan şüp­he­li­yim.

“Terim’in ayrılığına anlam veremedim”

Fatih Terim hakkında neler düşünüyorsunuz? Şu an Türk Milli Takımı’nın başında.

Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörü. Kalitesi tartışılmaz. Ona ‘imparator’ dediklerini biliyorum. Büyük teknik adam. Fakat Galatasaray'dan neden ayrıldı anlam veremedim.

Türkiye'de hangi futbolcuyu beğeniyorsunuz?

Mustafa Pektemek bence çok iyi bir oyuncu. Tam benim anlayışıma göre bir forvet. Onu, Dnipro'ya transfer etmeyi çok istedik. Beşiktaş'la görüştük; fakat Türk kulübü Mustafa'yla görüşme yapmamıza izin vermedi. Bence müthiş yetenekleri olan, tam bir forvet. Umarım gelecekte daha iyi olur.

Ar­da Tu­ran'ın İspanya’daki per­for­man­sı hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Ar­da ger­çek­ten iyi oyun­cu. At­le­ti­co Mad­rid on­dan çok mem­nun. İs­pan­ya'da her­kes Ar­da hak­kın­da iyi ko­nu­şu­yor. Ben­ce Si­me­one onu ta­kı­mı­nı te­mel oyun­cu­su ola­rak gör­mek­te çok hak­lı.

Sevilla ile iki UEFA Kupası

İspanya'da 1993 yılından başlayarak birçok takımda görev yapan Juande Ramos kariyer zirvesini 2005-07 yılları arasında Sevilla'da yaptı. Kırmızı-Beyazlı takıma üst üste 2 yıl UEFA Kupası'nı kazandırdı. Bunun üzerine 2008 yılında İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Ramos bir sonraki sezonun ortasında da Real Madrid'in teknik direktörü oldu. Daha sonra CSKA Moskova'yı bir süre çalıştıran Ramos'un son durağı ise Dnipro oldu.

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler