LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Derbi sonrası ortaya çıkan gerçek!
Derbi sonrası ortaya çıkan gerçek!
24 Eylül 2013 09:57
Derbide taraftar sahaya dalınca ilk kaçan özel güvenlikçiler oldu. Ama bu trajikomik durumun altında acı bir gerçek var: Tamamına yakını gündelik çalışıyor. Eğitim ve donanımları yok. Canlarını tehlikeye attıkları bu maçlarda sadece 45 lira kazanıyorlar.

Der­bi­de yüz­ler­ce ta­raf­ta­rın bir an­da sa­ha­ya yö­nel­me­siy­le çok il­ginç bir gö­rün­tü or­ta­ya çık­tı. Asa­yi­şi sağ­la­mak­la gö­rev­li olan çok sa­yı­da özel gü­ven­lik per­so­ne­li ar­ka­la­rı­na bi­le bak­ma­dan kaç­tı. Bu du­rum stat­lar­da­ki gü­ven­lik so­ru­nu­nu bir kez da­ha tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­tir­di.

Profesyonellik şart

An­cak stat­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik ele­man­la­rı­nın ça­lış­ma ko­şul­la­rıy­la il­gi­li ger­çek­ler bu tür olay­la­rı ka­çı­nıl­maz kı­lı­yor. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­tü­ğü­müz VIP Gü­ven­lik Şir­ke­ti’nin sa­hi­bi Sa­im Öz­kan, ko­nuy­la il­gi­li çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di.

Ay­nı za­man­da Özel Gü­ven­lik Şir­ket­le­ri Da­ya­nış­ma Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­ru­cu üye­si olan Öz­kan, maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95’inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­nu ve maç ba­şı­na or­ta­la­ma 45-55 li­ra ka­zan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

Gü­ven­lik hiz­met­le­ri açı­sın­dan spo­run apay­rı bir dal ol­du­ğu­nu ve uz­man­lık ge­rek­tir­di­ği­ni be­lir­ten Öz­kan, “Dün­ya ge­ne­lin­de stat­lar­da gö­rev alan gü­ven­lik ele­man­la­rı özel eği­tim­ler­den ge­çi­ri­lir. Bizde ise gün­düz bir si­te­de ya da bi­na­da ça­lı­şan­lar, 45 li­ra öde­ne­rek ora­ya ko­nu­lu­yor.

Üst­le­rin­de göm­lek ve 5 li­­ralık bir ye­lek­ten baş­ka hiç­bir ekip­man­la­rı yok. Bu şart­lar­da ça­lı­şan bin in­san­dan ne bek­le­nir? Ço­ğu ‘45 li­ra için ne­den ca­nı­mı­zı teh­li­ke­ye ata­lım’ di­yor hak­lı ola­rak” de­di.

İhalede sıkıntı var

Ku­lüp­le­rin gü­ven­lik per­so­ne­li alım iha­le­sin­de en dü­şük fi­ya­tı ve­ren şir­ket­ler­le an­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­kan, bu du­ru­mun ya­pı­lan işin ka­le­ti­si­ni dü­şür­dü­ğü­nü de söz­le­ri­ne ek­le­di. Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çalıştıkları güvenlik şirketiyle yolları ayıracaklarını açıkladı.

 

BUGÜN GAZETESİ

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler