LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray265433
 • 2. Medipol Başakşehir265320
 • 3. Beşiktaş265024
 • 4. Fenerbahçe264819
 • 5. Trabzonspor26428
 • 6. Kayserispor26414
 • 16. Gençlerbirliği2627-8
 • 17. Atiker Konyaspor2624-10
 • 18. Karabükspor2612-43
 • Tümü
YENİ HABERLER
Beşiktaş'tan bomba transfer!
Beşiktaş'tan bomba transfer!
07 Aralık 2013 20:30
Be­şik­taş yö­ne­ti­mi ye­ni­le­ne­cek sta­dı­na dün­ya­ca ün­lü bir yıl­dız­la çık­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, Ba­yern Mü­nih'in Hol­lan­da­lı­sı Ar­jen Rob­ben'in ba­ba­sı Hans Rob­ben'le kur­du­ğu te­mas­ta, "Ge­liş­me­le­re gö­r

Be­şik­taş, önü­müz­de­ki se­zon ta­mam­la­ma­yı plan­la­dı­ğı ye­ni sta­dı­na dün­ya­ca ün­lü bir yıl­dız­la çık­mak is­ti­yor. Bu yön­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Si­yah-Be­yaz­lı­lar'ın Al­man eki­bi Ba­yern Mü­nih'in dün­ya­ca ün­lü Hol­lan­da­lı yıl­dı­zı Ar­jen Rob­ben'i lis­te­si­ne al­dı­ğı ve şim­di­den te­ma­sa geç­ti­ği öğ­re­nil­di. Yö­ne­tim, şart­la­rın uy­gun ol­ma­sı du­ru­mun­da önü­müz­de­ki se­zon çı­ka­ca­ğı Vo­da­fo­ne Are­na'da ta­raf­tar­la­rı­nı Rob­ben'le ağır­la­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor.

Adım atıldı haber bekleniyor
 
Be­şik­taş yö­ne­ti­mi ilk te­ma­sı­nı ise Hol­lan­da­lı yıl­dı­zın ba­ba­sı ve tem­sil­ci­si Hans Rob­ben'le kur­du. Yö­ne­ti­ci­le­rin ge­çen haf­ta Hol­lan­da'da ba­ba Rob­ben'le ma­sa­ya otur­duk­la­rı kay­de­dil­di. Gö­rüş­me­de Hans Rob­ben'in, ''Ba­yern Mü­nih, Ar­jen'le söz­leş­me ye­ni­le­mek is­ti­yor. An­cak şart­la­rı ko­nuş­ma­dık. Ge­liş­me­le­re gö­re si­zin­le ma­sa­ya otu­ra­bi­li­riz'' de­di­ği kay­de­dil­di. Bu dev tran­sfer için ilk adı­mı atan yö­ne­tim şim­di ise ge­le­cek ha­be­ri bek­le­me­ye baş­la­dı.
 
Pep Gu­ar­di­ola sı­cak bak­mı­yor
 
Rob­ben'in Bav­ye­ra eki­biy­le 2015 Ha­zi­ran'ına ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor. An­cak, tek­nik di­rek­tör Pep Gu­ar­di­ola'nın ta­kı­mı ye­ni­le­mek is­te­di­ği ve Hol­lan­da­lı oyun­cu­ya faz­la sı­cak bak­ma­dı­ğı ve bu du­ru­mun Be­şik­taş'ın umut­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. Ta­kı­mı ken­di­ne gö­re da­ha ra­di­kal bir bi­çim­de di­zayn et­me­yi plan­la­yan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nın Rob­ben için olum­suz ka­rar ver­me­si du­ru­mun­da Ba­yern'in bon­ser­viste faz­la bir üc­ret ta­lep et­me­ye­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.
 
O pa­ra­yı Fer­nan­des'e ve­re­ce­ği­mi­ze...
 
Hol­lan­da­lı oyun­cu Ba­yern'den yıl­da 7 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor. An­cak, bu­nun en az yüz­de 40'ı ver­gi­ye gi­di­yor. Hol­lan­da­lı'ya ka­lan pa­ra ise 4 mil­yon 200 bin eu­ro ci­va­rı. Fer­nan­des'in yıl­lık 4 mil­yon 100 bin eu­ro ga­ran­ti pa­ra­nın ya­nı sı­ra im­za pa­ra­sı da is­te­me­si­ne bo­zu­lan yö­ne­ti­min ise, "Bir se­ne­de bu ka­dar pa­ra­yı Fer­nan­des'e ve­re­ce­ği­mi­ze Rob­ben'e ve­ri­riz" gö­rü­şün­de bir­leş­ti­ği kay­de­dil­di.

 Göz kamaştırıcı bir kariyere sahip
 
Ar­jen Rob­ben, Av­ru­pa ve dün­ya­nın bi­rin­ci sı­nıf ta­kım­la­rın­dan olan Chel­se­a ve Re­al Mad­rid'de for­ma giy­di. 29 ya­şın­da­ki oyun­cu 2009'dan bu ya­na Ba­yern Mü­nih for­ma­sı gi­yi­yor. Hol­lan­da'da, doğ­du­ğu şeh­rin, ta­kı­mı olan Gro­ningen'de fut­bo­la baş­la­yan Ro­bben 2002-2004 se­zon­la­rın­da PSV'de, 2004-07'de Chel­se­a'de ve 2007-09 ara­sın­da da Re­al Mad­rid'de oy­na­mış­tı.
 
Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı'nın te­mel oyun­cu­la­rın­dan olan ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Por­ta­kal renk­li for­ma­yı tam 73 kez giy­di ve 22 gol kay­det­ti. Dünya Kupası elemelerinde Ay-Yıldızlı takımımıza da yaklaşık 30 metreden 1 gol atmıştı.

 

İHA

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler