LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Al­me­ida'yı satmaya dünden razılar!
Al­me­ida'yı satmaya dünden razılar!
21 Kasım 2013 21:29
İs­pan­yol ba­sı­nı, "Ges­ti­fu­te Fo­nu, Al­me­ida'nın yüz­de 50'si­ni At­le­ti­co'ya sat­tı. Ka­lan yüz­de 50 için Be­şik­taş'la gö­rü­şü­le­cek" di­ye yaz­dı.

Be­şik­taş'ın Por­te­kiz­li gol­cü­sü Hu­go Al­me­ida için İs­pan­ya'dan ge­len bir ha­ber gün­de­min ilk sı­ra­sı­na yer­leş­ti. İs­pan­yol ba­sı­nı Por­te­kiz­li gol­cü­nün yüz­de 50'si­ne sa­hip olan me­na­jer Jor­ge Men­des'in şir­ke­ti Ges­ti­fu­te'nin oyun­cu­nun hak­la­rı­nı At­le­ti­co Mad­rid ta­kı­mı­na sat­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. At­le­ti­co­lu ida­re­ci­le­rin Por­te­kiz­li gol­cüy­le il­gi­len­dik­le­ri­ni be­lirt­tik­le­ri ifa­de edil­di. At­le­ti­co Mad­rid'li yöneticilerin Portekizli’nin Beşiktaş’taki his­se­le­rini de satın al­mak için Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim­le te­ma­sa ge­çe­ce­ği ifade edildi.

Bize bu yönde teklif gelmedi

Ya­şa­nan ge­liş­mey­le il­gi­li ola­rak bir du­rum de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lu­nan Be­şik­taş Fut­bol Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Ah­met Ka­val­cı ise, "Şu ana ka­dar bi­ze bu yön­de bir teklif gelmedi. An­cak, At­le­ti­co Mad­rid'den bu yön­de bir tek­lif ge­lir­se otu­rur ko­nu­şu­ruz" de­di. Ka­val­cı, Al­me­ida'ya tek­lif­le­ri­ni sun­duk­la­rı­nı da be­lir­te­rek, "Se­zon so­nu­na ka­dar fut­bol­cu­muz­dur. An­cak, se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­ti­yor. Kal­mak is­ti­yor­sa biz­le im­za­lar ka­lır, git­mek is­ti­yor­sa se­zon so­nun­da za­ten ser­best ka­lı­yor, o za­man gi­der" ifadelerini kullandı.

Töre için çok net bir açıklama

Ka­val­cı, Mus­ta­fa Pek­te­mek ve Ho­los­ko'ya kar­şı­lık Trab­zons­por'dan Gi­ray Ka­çar ve Vol­kan Şen ta­ka­sı­nın gün­de­me gel­me­siy­le il­gi­li ola­rak­sa, "Böy­le bir du­rum söz ko­nu­su de­ğil. Za­ten ol­maz" de­di. Ka­val­cı, Ru­bin Ka­zan'dan ki­ra­lık ola­rak oy­na­yan Gök­han Tö­re için­se, "Mil­li bir fut­bol­cu. Baş­ka isim­le­rin il­gi­len­me­si do­ğal. Sa­tın al­ma op­si­yo­nu biz­de. Dev­re ara­sın­da bu işi 7.5 mil­yon eu­ro bon­ser­vis be­de­lin­den da­ha ucu­za bi­tir­mek is­ti­yo­ruz" ifadelerini kullandı.

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler