YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu
Şişli Belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhafazakar camiayla arasını iyi tutmaya çalışan Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimler öncesinde gözünü şimdi de laik kesime dikti.
Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu
14 Mart 2015 / 11:54 Güncelleme: 14 Mart 2015 / 11:55

İstanbul'da Eyüp ve Süleymaniye, Edirne' de Selimiye  gibi büyük camilere zaman zaman sabah namazlarına giden, cemaate çorba ve kahvaltı türü ikramlarda da bulunan Sarıgül 7 Haziran seçimleri için CHP'den adaylığının konuşulduğu günlerde Sözcü gazetesine röportaj verdi.

Sarıgül, AK Parti iktidarını yerden yere vurdu ve 'Laiklik tehlike altında, iktidar şeriatı getirecek' sözleriyle laik kesime sempatik görünmeye çalıştı.

1-760.jpg

İşte Sarıgül'ün röportajındaki ilgili bölüm;

"AKP şeriat getirecek"

Ben si­ya­set­te var ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP İk­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n’ ay­rı­mı ya­pı­yor. Onları ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r’ ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum.

2-356.jpg

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler