YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP'den sürpiz öneri: Alfabe 34 harf olsun!
MHP Genel Başkan Yardımıcısı Semih Yalçın, Türk dünyasında kültürel birliğin sağlanması için ortak 34 harfli latin alfabesini önerdi.
MHP'den sürpiz öneri: Alfabe 34 harf olsun!
07 Ekim 2013 / 10:45 Güncelleme: 07 Ekim 2013 / 11:13

Yalçın, partilerinin Demokratikleşme Paketi'ne olan bakışını Bugün gazetesinden Seda Şimşek'e anlattı. İşte o röportajdan bir bölüm:

Azerbaycan alfabesinde kullanılıyor

“Klavyelere özgürlük” şeklinde açıklanan değişiklik, uygulamada PKK mensuplarının işini kolaylaştırmak için getirilmiştir. Meselenin eğitim ve kültüre dönük hiçbir ciddi tarafı yok. Son derece amatörce. Hâlbuki alfabe değişikliği, Türkiye ve Türk dünyasının çağdaş ihtiyaçları göz önüne alınarak, ilmî metotlar çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir mesele.

Aslında alfabe meselesi, MHP için de önemli ancak bu hususta iktidarın yaptığı gibi sadece PKK’nın istediği birkaç harfin kullanılmasına dair yasağı kaldırmak yerine Türk dünyasını içine alan geniş kapsamlı bir alfabe reformu yapılmalı. Bugün Türk dünyasında kültürel birliğin sağlanması için ortak zemin Türkçe ve Türkçenin de ortak bir alfabe ile yazımıdır.

Türk Cumhuriyetleri ile geleceğe ilişkin atılacak adımlar arasında ortak alfabe sistemine geçilmesi çok önemli. 1991’de Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan 28 dilbilimcinin katılımı ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan sempozyumda ortak alfabe konusunda ilk somut karar alınmıştı. Türk dünyası için geçerli 34 harfli bir Latin alfabesi belirlenmişti.

Yeni ortak alfabe, 29 harfli Türkiye alfabesine bazı Türk lehçelerinde mevcut sesleri karşılamak üzere “A a (Açık e), X x, Q q, W w” harflerinin eklenmesi uygun görülmüştü. Bu harflerden üçü, birinin yazımı farklı olmak üzere, bugünkü Azerbaycan alfabesinde kullanılıyor,

(Açık e), x ve q. Azerbaycan alfabesi, x ve q harfleri haricinde Türk alfabesinin aynısıdır. Ortak alfabe konusu MHP’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Andımız

İlkokullardaki öğrenci andının kaldırılmasının arkasında Türklük ve Türk kimliğine karşı bir tavır yatıyor. Hükümet, üniter yapının korunması ve Türk adı altında bir millî kimlik oluşturulması çabalarını ortadan kaldırıyor.

Danıştay, ‘Andımız’ın kaldırılmasına dair bir başvuruyu 2011 yılında reddetmişti. Diğer taraftan And’ın kaldırılması kararı, Türk toplumunun fertleri arasında mensubiyet şuurunu ve aidiyet duygusunu ortadan kaldırmayı, millet inşasını hedef alan ayrıştırıcı planların bir başka numunesidir.

Daraltılmış bölge seçimi yarışa dönüştürür 

Tür­ki­ye­’de se­çim­ler­de alı­nan oy­lar Tür­ki­ye­’de d’­Hondt sis­te­mi di­ye bi­li­nen bir ma­te­ma­tik yön­tem­le he­sap­la­nı­yor ve mil­let­ve­ki­li sa­yı­la­rı bu­na gö­re be­lir­le­ni­yor. Bu sis­tem, Tür­ki­ye­’nin ger­çek­le­ri­ne da­ha uy­gun ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ço­ğun­luk par­ti­si kar­şı­sın­da hak­kı­nı nis­pe­ten da­ha faz­la ko­ru­yor. Eğer se­çim sis­te­min­de bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­cak­sa, tem­sil­de ada­let­le is­tik­ra­rı esas al­ma­lı.

Hü­kü­met, d’­Hondt sis­te­min­den kur­tul­mak is­ti­yor. Bu sis­te­me gö­re bir se­çim çev­re­sin­de her par­ti­nin al­dı­ğı top­lam oy, sı­ra­sıy­la 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e bö­lü­nü­yor. El­de edi­len pay­lar bü­yük­ten kü­çü­ğe doğ­ru sı­ra­la­na­rak ve­kil­lik­ler da­ğı­tı­lı­yor. İki tek­lif de ço­ğun­lu­ğun tem­sil edil­di­ği ve ge­ri ka­lan­la­rın Mec­lis dı­şı­na itil­di­ği bir tab­lo or­ta­ya çı­ka­ra­cak­tır.

Se­çim böl­ge­le­ri­nin 5 mil­let­ve­ki­liy­le sı­nır­lan­ma­sı tu­zak­tır. Dar böl­ge­li sis­te­me ge­çiş ise iki bü­yük par­ti­nin ha­ri­cin­de ka­lan­la­rı dı­şa­rı­da bı­ra­ka­cak­tır. Dar böl­ge sis­te­mi tem­sil­de ada­le­te za­rar ve­rir, is­tik­ra­rı bo­zar. MHP’­nin ve­kil­lik­le­ri­ni çal­mak üze­ri­ne he­sap ya­pı­yor­lar. Si­ya­si arit­me­ti­ği iki par­ti­li so­nu­ca gö­tür­me­yi he­def­li­yor­lar. Fii­len baş­kan­lık sis­te­mi­nin yo­lu­nu aça­cak­tır.

Dar ve­ya da­ral­tıl­mış böl­ge sis­te­mi tem­sil­de ada­le­ti sağ­la­ma­ya­ca­ğı gi­bi, ay­rış­ma ve kamp­laş­ma­ya da ze­min ha­zır­lar. Dar böl­ge­de her se­çim çev­re­sin­den bir mil­let­ve­kil­li se­çi­lir­se ya­rış par­ti­ler ya­rı­şı ol­mak­tan çı­kar, fark­lı se­çim çev­re­le­rin­de Türk-Kürt, Ale­vi-Sün­ni, la­ik-an­ti­la­ik mü­ca­de­le­si­ne dö­nü­şür. Hat­ta se­çim, Mer­sin­li-Trab­zon­lu ve­ya Gü­ney­li-Ka­ra­de­niz­li şek­lin­de böl­ge­ci­lik ya­rı­şı­na dö­nü­şe­bi­lir.

Bahçeli Usulü Matematik
 // Yahya RAMİ
34 rakamındaki 3 ile 4 'ü çarp; 12. 34'ün 4'ünü at, geriye ne kaldı:3. 12'den 3'ü çıkar: 9. Evet buradan 9 Işık'a bir yol bulunabiliyo, ondandır!.. :))))...
07 Ekim 2013 Pazartesi 16:00
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler