YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu adaylık kararını verdi
1 Ka­sım se­çim­le­rin­de or­ta­ya çı­kan tab­lo­dan son­ra is­ti­fa­ çağ­rı­la­rı ya­pı­lan ve he­men ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­ya git­me­si is­te­nen CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuştu.
Kılıçdaroğlu adaylık kararını verdi
14 Kasım 2015 / 19:10 Güncelleme: 14 Kasım 2015 / 23:30

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Oy ora­nı­mı­zın net­leş­me­sin­den son­ra is­ti­fam konuşuldu. Açık­ça­sı is­ti­fa et­me­yi ak­lım­dan ge­çir­me­dim.

CHP’­yi di­ğer par­ti­ler­le kı­yas­la­ma­mak ge­re­ki­yor. De­mok­ra­tik ku­ral­lar ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa bu­nun ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Ola­ğa­nüs­tü ku­rul­tay ta­lep­le­ri ol­du. Bi­zim ku­rul­tay sü­re­ci­miz za­ten baş­la­mış­tı. Ocak ayın­da se­çim yapıla­cak.

Ku­rul­ta­ya ola­ğa­nüs­tü de git­se­niz, nor­mal iş­le­yi­şin­de de git­se­niz bü­yük bir ola­sı­lık­la ocak ayın­da kurul­tay top­la­na­cak.

Se­çim ön­ce­si de is­ti­fa et­me­yi doğ­ru bul­mam. Ye­ni­den aday ola­ca­ğım.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler