YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Cumhurbaşkanlığı'na sürpriz isim!
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı için yeşil ışık yaktı. Yavaş, Sözcü'den Selin Kök'e verdiği röportajda "Köşk'e aday olabilirim" dedi.
CHP'den Cumhurbaşkanlığı'na sürpriz isim!
04 Mayıs 2014 / 13:13 Güncelleme: 04 Mayıs 2014 / 15:36

İşte o röportajdan bazı bölümler;

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M'­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP'­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP'­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.

İki alternatif var

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim...

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­'de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

Köşk'e aday olabilir

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım... Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i'nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez...

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?

Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor...

Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor.

YAPMAYIN...
 // YOKKİ.....
ALLAH AŞKINA BU KÜÇÜK KASABA AVUKATINI ALIP NERELERE GETİRDİ BİRİLERİ,,ZİRA KİMSE KOLAY KOLAY BU ÇEVRELERE BÖYLE P....YAPMAZDI,M.......OLMAZDI BU OLDU,,,,ÖNCE GÖYA ÜLÜKÜCÜ İDİ,,SONRA POLİTİKACI OLDU,,SONRA MHP Lİ OLDU MODA OLAN CİNSİNDEN,SONRA CEEE HAAPEEE Lİ OLDU DAA DAHA FAZLASINI BUDA YEMEZ BENCE BENDEN SÖYLEMESİ,,,...
05 Mayıs 2014 Pazartesi 14:29
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler