YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kamu hastaneleri özerkleşiyor
Kamu hastaneleri özerkleşiyor
04 Mart 2010 22:12
Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısının 9 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarının maddeleri üzerinde görüşlerini açıklayan MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, uygulanan sağlık modelinin, ''Dünya Bankasının Türkiye'de dayattığı sağlık modeli olduğunu'' savundu.

Durmuş, Sağlık Bakanlığının uyguladığı performansa dayalı sistemin israfa yol açtığını iddia etti.

Milletvekillerinin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tasarıyla, yerinden yönetimi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışanların yönetimde temsil edilmesinin çatışmalara yol açacağını, bunun çağdaş yönetimlerde olmadığını ifade eden Akdağ, tasarıyla oldukça dengeli bir sistem getirildiğini söyledi.

Akdağ, başarısız olan birlik yöneticilerinin görevlerinin sona ereceğini, başarı hedeflenerek düzenlemenin yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin milli gelir artışı ve kamunun faiz dışı harcamalarındaki artışın, sağlık harcamalarıyla at başı gittiğini ifade eden Akdağ, ''Eğer zenginleşiyorsanız, kamu daha fazla para harcayabiliyorsa, Sağlık Bakanı olarak en azından aynı onda pay almayı isterim. Sağlık harcamaları elbette arttı ama ülkenin gelişmesi, büyümesi ve bütçenin para harcama kapasitesiyle beraber arttı. Zaten hiç para harcamadan bu kadar başarıyı nasıl getireceksiniz?'' dedi.

''Türkiye'nin sağlık modeli Dünya Bankasının dayattığı bir model değildir'' diyen Akdağ, sağlıkla ilgili dünyadaki bütün literatürlerini incelediklerini ve ülkeye özgü, başarılı bir sistem kurduklarını ifade etti.


-TASARI-


Tasarının kabul edilen maddelerine göre, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği illerde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay erişilebilir, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla kamu hastane birlikleri kurulacak.

Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu tüzel kişiliğinde, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülecek.

Sunulan hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, aynı ilde birden fazla birlik kurulabileceği gibi, birden fazla ili kapsayacak şekilde de birlik kurulabilecek.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri ve yatırımlarının müştereken planlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, belirleyeceği birden fazla birliği bir araya getirerek, birlikler koordinatörlüğü oluşturabilecek.

Birlikler, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak.

Yönetim kurulu, ayda en aza iki defa, en az 5 kişiyle toplanacak.


-HASTANELERE PUAN VERİLECEK-


Birliğe bağlı hastaneler, hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

Hastaneler; hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulacak.

Değerlendirme sonuçlarına göre hastanelere 100 üzerinden puan verilecek ve her yıl değerlendirme yenilenecek. Puanlarına göre hastaneler A, B, C, D ve E olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak. Bu şekilde sınıflara ayrılan hastanelerin, kapasite ve kaynaklarını birleştirerek aralarında görev paylaşımı yapılmasına, böylelikle daha rasyonel çalışmasına imkan vermek üzere hastane grupları oluşturulacak ve bu grubun ağırlıklı ortalaması C ve üzeri olanlar birliğe dönüştürülebilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda; birliğin E sınıfına düşmesi, önceki değerlendirme sonucuna göre iki sınıf birden düşmesi, önceki değerlendirme sonucuna göre bir sınıf düşmesi, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde de düştüğü sınıfın üzerine çıkamaması, D sınıfına düşmesi durumunda ilgili eksiklikleri gidermek için verilen uygun süre içinde C veya üzeri sınıflara geçememesi, yönetim kurulu değişikliği sonucunda E veya D sınıfında devir alınan birliklerden D sınıfındaki birliğin üçüncü değerlendirmede C sınıfına, E sınıfındaki birliğin de ikinci değerlendirmede D, üçüncü değerlendirmede C sınıfına çıkamaması durumunda birliklerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri ile birliğin daire başkanı, başhekimi, müdürü ve büro personelinin sözleşmeleri sona erecek.

Birliklerin yönetim kurulları, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlayacak.

Birlik, bölgesinde hizmetlerin etkin, kolay ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; hastane ve ünitelerin kurulması, kapatılması, birleştirilmesi önerisinde bulunacak.

Birliklerin satın alma ve kiralama yetkisi olacak. AA
 

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler