YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Erdoğan, Berlin Duvarı'nı film yapacak
Yılmaz Erdoğan, Berlin Duvarı'nı film yapacak
13 Kasım 2013 21:30
Yılmaz Erdoğan’ın sır gibi sakladığı yeni filminin detayları ortaya çıktı. Erdoğan, Almanya’da yaşanan gerçek bir hikayeden yola çıkarak Berlin Duvarı’nı konu alacak.

Ya­zıp yö­net­ti­ği ‘Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­’ fil­miy­le Os­car ada­yı ol­mak için yo­ğun bir ça­lış­ma tem­po­sun­da olan Yıl­maz Er­do­ğan, bir yan­dan da ye­ni çe­ke­ce­ği fil­mi için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Bu­gü­ne ka­dar çek­ti­ği film­ler­le Türk Si­ne­ma­sı­’na fark­lı bir so­luk ge­ti­ren Er­do­ğa­n’­ın ye­ni fil­miy­le il­gi­li de­tay­lar da or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı.

Yıl­maz Er­do­ğan, ye­ni fil­min­de 1961 yı­lın­da ya­pı­la­rak Ber­li­n’­i iki­ye ayı­ran an­cak 1989 yı­lın­da yı­kı­lan ‘Ber­lin Du­va­rı­’nı ko­nu ala­cak. Al­man­ya­’da ya­şa­nan ger­çek bir hi­ka­ye­den yo­la çı­kı­la­rak çe­ki­le­cek olan film, Türk-Al­man or­tak ya­pı­mı ola­cak.

Çekimler 2014'te başlayacak!

Çe­kim­le­ri­nin bir bö­lü­mü Al­man­ya­’da ger­çek­le­şe­cek olan fil­me 2014’te baş­la­na­cak. ‘Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı' fil­mi için 10 mil­yon li­ra har­ca­yan Er­do­ğa­n’­ın ye­ni fil­mi­nin de di­ğer­le­ri gi­bi yük­sek büt­çe­li ola­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Ol­duk­ça id­di­alı olan fil­min oyun­cu kad­ro­su ise he­nüz net­leş­me­di.

‘Oyuncular hep meşgul’

'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı' fil­mi­nin özel gös­te­rim­le­ri­ için Los An­ge­le­s’­ta bu­lu­nan Er­do­ğan, “Tür­ki­ye­’de te­le­viz­yon en­düs­tri­si iyi gi­di­yor ama bu si­ne­ma için çok iyi de­ğil çün­kü ak­tör­ler her za­man meş­gul olu­yo­r” dedi.

 

CİHAN

KÜLTÜR SANAT Kategorisindeki Diğer Haberler