YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Torba Kanun tasarısı kabul edildi
Torba Kanun tasarısı kabul edildi
28 Mart 2013 23:42
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanuna göre, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenler ve daha önce sahte belge düzenlediği belirlenenler, adlarına yeniden mükellefiyet tesis edebilmeleri için 75 bin liradan ve sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'undan az olmamak üzere teminat vermek zorunda olacak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından mükellefiyeti terkin edilenler hakkında, 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacak. Süre sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde, kendisinden 1 ay içinde 25 bin liradan az ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere yazıyla teminat istenecek.

Birden fazla beyannameye, tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenecek, tek itirazda bulunulacak ve tek dava açılacak.

Teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl içinde fiillerin işlendiğinin veya bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde, alınmış olan teminatlar başkaca vergi borcu bulunmaması durumunda meslek mensubuna iade edilecek. Söz konusu fiillerin işlendiğinin veya bunlara iştirak edildiğinin tespit edilmesi halinde; meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası verilecek.

Fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri kesinleşenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren 6 yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

İstenecek teminat tutarı; düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas alınarak Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre, vergi dairesi müdürünün yazılı talebine istinaden defterdar veya vergi dairesi başkanı tarafından tayin edilecek.


-Mevzuata uygun olmayan eşyalar-


Yap-işlet-devret modeline göre yaptırılan yatırım ve hizmetlerin işletme süresi bittikten sonra devredilmesine ilişkin hususları, Gümrük ve Ticaret Bakanı belirleyecek.

Gümrük müşavir yardımcısı ve gümrük müşaviri sınavlarına girebilmek için mevcut pozisyonda 3 yıl olan bekleme süresi 1 yıla indirilecek.

İthali yasaklanmış olan eşyanın tespiti halinde, gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek.

Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına 30 bin lira, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 600 lira olarak hesaplanacak ve eşya yurtdışı edilecek.

Eşyanın, uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilecek.

Eşyanın ihracı yasaklanmış ise eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası uygulanacak.

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, 2 kat olarak alınacak ve eşya sahibine teslim edilecek. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılacak.

Yasa, gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük antrepolarında kayıtlara göre farklı çıkan eşya ile ilgili olarak mevzuat boşluğunu önleyecek düzenlemeleri de içeriyor.

Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ayrıca eşya tasfiyeye tabi tutulacak ve eşyanın CİF kıymeti kadar para cezası verilecek.

Tasfiye işlemleri Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesi'nden çıkaranlara, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin 2 katı idari para cezası kesilecek.

Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giren gemilerin yükü bulunmadığı durumlarda, yük almadığının veya yükünün başka bir limana çıkarıldığının veya avarya olduğunun kanıtlanamaması durumunda, 8 kat usulsüzlük uygulanacak.

Gümrük bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin şekilde farklı olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilecek.

THY, uçak alımında gümrük vergisinden muaf tutulacak.


-Kooperatiflere profesyonel yöneticiler-


Kanun, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'da da değişiklik yapıyor.

Kanunun amacı, ''tarım satış kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek, bu kuruluşların kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetilmelerini, özerk, güçlü ve bağımsız mali yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak ve tarım satış kooperatifçiliğini güçlendirmek'' olarak yeniden tanımlanıyor.

Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları rehin ve haciz edilemeyecek. Ortaklık paylarının devri örnek ana sözleşmede belirtilen şartlarla yapılabilecek.

Kooperatif ve birliklerin organları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri, seçimlerin yenilenmesi yeniden belirleniyor ve ücretlere ilişkin esaslar getiriliyor.

Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları faaliyetlerden borsa tescil ücreti alınmayacak.

Birliklerin ürün alım, işleme ve değerlendirme gibi faaliyetleri ile diğer icrai faaliyetlerinin profesyonel yöneticiler eliyle yerine getirilmesi için bir karar, gözetim ve denetim organı olan yönetim kurulu ile icra birimi olarak genel müdür ve genel müdürlüğün görev alanları yeniden tanımlanıyor.

Genel müdürlerin görevden alınmaları performans ve objektif kriterlere dayandırılarak, bu alandaki keyfi uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler