YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi kabul edildi
TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi ,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi kabul edildi
09 Mayıs 2013 / 21:18 Güncelleme: 09 Mayıs 2013 / 21:21

AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan teklif, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleriyle ilgili diğer hususları düzenliyor.

Teklife göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi'ne tabi tutulmayacak. TBMM üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak.  TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı sigortalı sayılacak.

TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık ve tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileriyle ilgili giderlerTBMM bütçesinden karşılanacak.

TBMM üyelerinin ölümlerine ilişkin mevcut yasalarda yer alan düzenleme, bu teklife de taşındı.

Yasama faaliyetlerindeTBMM üyelerine yardımcı olmak üzere personel çalıştırılabilmesine ilişkin mevcut yasada olan düzenleme de bu teklife konuldu.

Protokol sırasında iki basamak atladı

TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Katip Üyeleri ve idare amirleri, ihtisas komisyonları başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri, bu siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Böylece, milletvekilleri orgeneraller ve oramiraller ile YÖK Başkanı'ndan önceki sıraya geçerek, Başkent Protokol listesinde 20. sıradan 18. sıraya yükselmiş oldu.

TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

Silah bulundurma ve taşıma

Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara; ilgili kanun kapsamına giren silahlar için "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak.  Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.

TBMM üyelerine özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetlerTBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.

TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.

Vefat edenTBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.

Trafik ile ilgili hükümler

Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda değerlendirilecek.

İşlem yapılması gereken aracın, kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenecek ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilecek.

Milletvekillerinin yapamayacağı işler

Milletvekilleri; devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamayacak. Milletvekilleri ayrıca; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında da görev alamayacak.

Milletvekilleri, belirtilen bu kurum ve kuruluşlarda; ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.

Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programlar için yapmış oldukları giderler, TBMM bütçesinden karşılanacak.

Kadın milletvekillerine doğumu izni

Teklife eklenen bir maddeyle, kadın milletvekillerine kamu çalışanlarında olduğu gibi doğum izni getirildi.

Buna göre, kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra, toplam 16 hafta süre analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda bu süreye iki hafta daha eklenecek.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler