YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal Güvenlik Tasarısının ikinci bölümü kabul ed
Sosyal Güvenlik Tasarısının ikinci bölümü kabul ed
Sosyal Güvenlik Tasarısının ikinci bölümü kabul ed
09 Nisan 2008 / 21:27 Güncelleme: 09 Nisan 2008 / 00:00

TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve
 Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarısının 30 ile
 60. maddelerini kapsayan 2. bölümü kabul edildi.
         Buna göre, isteğe bağlı sigortalılıktan Türkiye'de ikamet edenler ile
 sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşları
 yararlanabilecek.
         İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; bu kanuna tabi zorunlu sigortalı
 olmayı gerektirecek şekilde çalışmama veya sigortalı olarak çalışmakla
 birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışma ya da tam gün çalışmama,
 kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olma, 18 yaşını
 doldurmuş bulunma ve isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma
 başvuruda bulunma şartları aranacak.
         İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst
 sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık
 kazancın yüzde 32'si olacak. Bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve
 ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si ise genel sağlık sigortası primini
 kapsayacak.
         İsteğe bağlı sigortalılar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel
 sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortası primi ödeyecek.
         Türkiye'de 1 yıldan az ikamet eden yabancı ülke vatandaşları, genel
 sağlık sigortası kapsamında tutulacak.
         İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun
 bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler, öncelikle
 zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilecek.
        
         -TABAN AYLIĞI-
        
         Hem eşinden hem de ana veya babasından ölüm aylığına hak kazananlar,
 eşinden ya da anne ve babasından bağlanacak aylığın birini tercih
 edebilecek. Bu kural, evliliğin ölüm nedeniyle sora ermesi durumunda,
 sonraki eşinden gelire hak kazananlara da uygulanacak.
         Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar; her yılın Ocak ve Temmuz
 aylarından geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık dönemlere göre TÜİK
 tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel
 endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenecek.
         Kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak
 sahiplerinin aylıklarının hesabına esas olan tutar, çalışma
 sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazancın alt
 sınırları dikkate alınarak ortalama aylık kazancın yüzde 35'inden az
 olmayacak.
        
         -KASTEN ÖLDÜRENE AYLIK YOK-
        
         Hak sahibi olan kişilerin aylıkları; hak sahibi 1 kişi ise alt sınır
 aylığının yüzde 80'inden, hak sahibi 2 kişi ise de yüzde 90'ından az
 olamayacak.
         Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi
 aylıklar için bu kural uygulanmayacak.
         Ölen sigortalıların hak sahiplerinden, kendisinden aylık bağlanacak
 sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten
 öldürdüğü veya iş göremez ve malul hale getirdiği mahkeme kararıyla
 belgelenen kişiye, gelir ve aylık bağlanmayacak. Daha önce ödenen gelir
 ve aylıklar ise geri alınacak.
        
         -GENEL SAĞLIK SİGORTASI-
        
         SSK ve BAĞ-KUR'luların yanı sıra, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
 sonra devlet memuru olanlar; aile içindeki gelirin kişi başına düşen
 aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar; dünya,
 olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular ile bunların
 aileleri de genel sağlık sigortalısı olacak.
         Ayrıca vatansızlar ve sığınmacılar ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç,
 güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin kanun
 hükümlerine göre aylık alanlar, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
 Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun
 hükümlerine göre şeref aylığı alanlar, Vatani Hizmet Tertibi
 Aylıklarının Bağlanması Hakkındaki Kanun çerçevesinde aylık alan
 kişiler, SHÇEK Kanununa göre korunma, bakım ve rehabilitasyon
 hizmetlerinden ücretsiz yararlananlar, terörle mücadele kapsamında aylık
 alanlar da genel sağlık sigorta kapsamına alınacak.
        
         -İŞTEN ATILANA 10 GÜN SÜRE ŞARTI-
        
         Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin diş tedavilerinin yanı
 sıra diş protezinden de katkı payı alınmayacak.
         Yabancı ülke vatandaşlarının, genel sağlık sigortalısı olmadan önceki
 kronik hastalık giderleri karşılanmayacak.
         18 yaşını doldurmayanlar, tıbben başkasına muhtaç olanlar, acil haller,
 iş kazası ve meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı
 hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri ve analık hallerinde sağlık
 hizmetlerinden yararlanmada son 1 yıl içinde toplam 30 gün 30 gün genel
 sağlık sigortası primi ödeme şartı aranacak.
         BAĞ-KUR ve Türkiye'de ikamet eden ve başka bir ülke mevzuatı kapsamında
 olmayan yabancı ülke vatandaşları, hastaneye başvuru tarihinde 30 günden
 fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunması durumunda, sağlık
 hizmetlerinden yararlanamayacak.
         Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler, sağlık kuruluşlarına
 başvurduklarında -acil haller dışında- kimlik veya kurum tarafından
 verilen sağlık kartını göstermek zorunda olacak.
         SSK'lıların işten atılmaları durumunda, zorunlu sigortalılıklarının sona
 erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından
 yararlanabilecek.
        
         KATILIM PAYLARI-
        
         Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı
 alınacak. Katılım payı, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile
 ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda, gereksiz kullanımı azaltmak amacıyla
 prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate
 alınarak, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olacak.
         Alınan katılım payı, hizmetin alındığı tarihteki asgari ücretin de yüzde
 75'ini geçemeyecek. 30 günlük prim ve prime ilişkin borcu bulunan
 BAĞ-KUR'lular, genel sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
         SSK kapsamında çalışanlar, zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten
 itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecek.
        
         -HASTANELER SINIFLANDIRACAK-
        
         Sigortalıların sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi
 edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde ödenecek gündelik,
 yol, yatak ve yemek giderlerinin kurumca ödenecek tutarlarını
 belirlemeye, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkili olacak.
         Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu; tıp eğitimini, hizmet
 basamağını, altyapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate
 alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere
 ayrı ayrı sınıflandırabilecek.
         Komisyon, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek
 bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin
 doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı sübvansiyonlar, maliyet-etkinlik
 ölçütleri, genel sağlık sigortası bütçesi gibi kriterleri dikkate
 alarak, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili
 olacak.
         Komisyon bu konuda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf,
 federasyon, konfederasyon ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
 görüş alabilecek.
         Kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri dışındaki sözleşmeli sağlık
 sunucuları, sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 bulundukları sınıf için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca
 belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 20'sine kadar ilave ücret
 talep edebilecek.
        
         -ÖĞRETİM ÜYESİ ÜCRETİ-
        
         Sözleşmeli kamu idaresi ve vakıf üniversiteleri hastaneleri; otelcilik
 hizmeti, öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmeti ve istisnai
 sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
 olduğu kişilerden ilave ücret isteyebilecek.
         Özel hastaneler, kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri
 karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmayan istisnai
 sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
 olduğu kişilerden, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca
 belirlenen hizmet fiyatlarının 3 katını geçmemek üzere ilave ücret
 alabilecek.
        
         -SSK'LININ PRİME ESAS KAZANCI-
        
         SSK'larda prime esas kazançların hesabında hak edilen ücret, prim,
 ikramiye özel sağlık ve bireysel emekliliğe ödenen tutarlar gibi
 kazançların brüt toplamı esas alınacak. Ölüm, doğum ve evlenme
 yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, aylık toplamı asgari
 ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası ve bireysel
 emeklilik katkı payları, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.
         Ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin
 genel sağlık sigortası primi, eksik çalışma süreleri dikkate alınarak
 hesaplanacak.
        
         -BAĞ-KUR VE DEVLET MEMURLARININ PRİME ESAS KAZANCI-
        
         BAĞ-KUR'lunun aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt
 sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla kendileri tarafından
 beyan edilen günlük kazancının 30 katı olacak.
         Sigortalı aynı zamanda işverense, beyan edeceği aylık kazanç,
 çalıştırdığı sigortalının kazancının en yükseğinden az olamayacak.
 Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas kazanç
 üzerinden hesap edilecek. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın
 çalıştırdığı sigortalının 30 günlük prime esas kazancından düşük olduğu
 tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen
 düzeye çıkartılarak. Beyan edilen kazançla arasındaki farkın primine,
 gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecek.
         Kanunun yürürlük tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanların prime
 esas aylık kazancının hesabında, aylık gösterge ve ek göstergeler
 üzerinden ödenen aylık tutarlar, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık
 tutarları, hizmet, makam, temsil ve görev tazminatları gibi unsurlar
 esas alınacak.
        
         -GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ-
        
         Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine kademe getiren
 tasarıya göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı,
 brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların (202.80 YTL) primleri,
 devlet tarafından ödenecek. Bu tutar, her bir kişi için mevcut asgari
 ücrete göre 18.25 YTL olacak.
         Geliri, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin tamamına
 (202.80-608.40 YTL) kadar olanların ödeyeceği destek primi ise 24.34 YTL
 olacak.
         Asgari ücret ile asgari ücretin 2 katına kadar gelire sahip olanlar,
 (608.40-1216.80 YTL arasında) 73.01 YTL prim ödeyecek.
         Geliri asgari ücretin 2 katından fazla olanların ödeyeceği primi ise
 146.02 YTL olacak. Bununla ilgili usul ve esaslar, SGK tarafından
 çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek.
         Mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerinin askıda kaldığı aylara ait genel
 sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek.
        
         -PRİM ORANLARI VE DEVLET KATKISI-
        
         SSK'lılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim
 oranı, yüzde 20 oranına 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1
 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1.5 puan, devlet
 memurların da ise 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3.33
 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan eklemek
 suretiyle belirlenecek.
         Genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi
 olanlar için prime esas kazancının yüzde 12'si olacak. Bu pirimin yüzde
 5'i sigortalı, yüzde 7'si ise işveren hissesinden oluşacak.
         Devlet memurlarına bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları
 ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı
 olmak üzere, kurumların bütçelerinden yüzde 20 oranında ek karşılık
 primi alınacak. Kurumlar tarafından ödenecek bu prim, Maliye Bakanlığı
 bütçesinden karşılanacak.
        
         -ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONU VE UZLAŞMA-
        
         Asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilikle ilgili
 itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla SGK bünyesinde, kurum
 teknik elemanlarından 4, işçi ve işveren konfederasyonlarından 2,
 TOBB'dan 1 üyeden oluşan, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulacak.
 Asgari işçilik incelemesi sonucu gecikme cezası ve gecikme zammı ile
 birlikte hesaplanacak sigorta primi ile uygulanacak idari para
 cezalarında, işverenle uzlaşma yapılabilecek. Uzlaşılan prim ve
 uygulanacak idari para cezaları, uzlaşma tutanağının düzenlendiği
 tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek. Uzlaşılan tutarların süresi
 içinde tam olarak ödenmesi halinde işveren, uzlaşılan idari para cezası
 tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanamayacak.
         Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçları, sattıkları tarımsal ürün
 bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla yüzde 1 ile yüzde 5
 oranları arasında kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye, SGK yetkili
 olacak.
         Sigortalıların gelir, aylık ve ödenekler, prim ve nafaka borçları
 dışında haciz edilemeyecek. Kurumun prim ve diğer alacaklarda zaman
 aşımı süresi, 10 yıl olacak.
        
         -SAĞLIK HİZMETLERİ GERİ ÖDEMESİ-
        
         Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının yüzde 70 ile
 yüzde 85'i arasındaki tutar, faturaların teslim tarihinden itibaren en
 geç 45 gün içinde, alacaklarından kesilmek üzere avans olarak verilecek.
 90 gün içinde de fatura ve belgelerin incelenmesi tamamlanarak geri
 kalan tutar ödenecek.
         Yurt dışında yapılan tedavilerde, gidilen kuruluşun talebi
 doğrultusunda, sağlık hizmetinin bedeli için avans ödenebilecek.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler