YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay'dan 'o' habere açıklama
Sayıştay'dan 'o' habere açıklama
30 Kasım 2011 12:54
Sayıştay Başkanlığı, bir gazetede yer alan " ''Sayıştay Denetçisine Gözdağı Gibi Kışla Yönetmeliği'' haberiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sayıştay Başkanlığı'nca, ''Sayıştay Denetçisine Gözdağı Gibi Kışla Yönetmeliği'' haberinde iddia edildiği gibi ''Sayıştay denetçisine gözdağı verilmesi'' gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Sayıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, dün bir gazetede ''Sayıştay Denetçisine Gözdağı Gibi Kışla Yönetmeliği'' başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Habere konu yönetmelik taslağının savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının denetimi sonucu hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olduğu, denetim süreciyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığının ifade edildiği açıklamada, ''Dolayısıyla yönetmelik taslağında denetimle ilgili hükümlere yer verilmemesi tabii olduğundan, haberde ifade edildiği üzere Başkanlığımızca görevlendirilen komisyon tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, düzenleniş amacına uygun, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu bir şekilde revize edilmiştir'' denildi.

Sayıştay Kanunu'nun ilgili maddesi gereği Sayıştay tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte denetimle ilgili düzenlemelerin yer almamasının denetim sürecinde bir zaafa yol açmasının düşünülemeyeceği vurgulanan açıklamada, ''Denetimin, Sayıştay Kanunu ve bu kanun gereği Sayıştay tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerle yeterli güvenceye kavuşturulduğu, denetim sürecinin Sayıştay tarafından değil, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenmesinin Sayıştay'ın bağımsızlığı ile bağdaşmayacağının açık olduğu'' ifade edildi.

Hesap verebilir ve saydam bir kamu yönetiminin teminatı konumundaki Sayıştay'ın kamuoyunu bilgilendirmesinin misyonunun bir gereği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Konseyi'nin 2003/98/EC nolu direktifindeki düzenlemelere de paralel olarak, ulusal güvenlik, savunma ve kamu güvenliğine ilişkin bilgilerin gizliliğinin korunmasının da Sayıştayca güvence altına alınması gereken bir husus olduğu, dolayısıyla gizliliğin korunmasının, denetim bilgilerinin hiçbir şekilde kamuoyuna açıklanmayacağı anlamına gelmediği kaydedildi.

Denetimde elde edilen bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanmaması...

Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde ilgili tarafların görüşlerinin alınmasının yasal zorunluluk olduğu, bu amaçla yapılan görüşmeler sonucunda komisyonun hazırladığı metnin lağvedildiği ifadesinin, amacını aşan bir mahiyet taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sözü edilen metne yapılan müdahale, taslağın amacına ve yasal dayanağını oluşturan hükme uygun hale getirilmesinden ibarettir. Zira Sayıştay Kanununun 44. maddesinin ikinci fıkrası 'Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının bu Kanun uyarınca yapılacak denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin hususlar, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir' şeklindedir.

Ayrıca Yönetmelik taslağına eklenen 6. madde ile gizlilik dereceli bilgi içeren her türlü belgenin Sayıştay'a ulaştırılmasından, denetim raporunun TBMM'ye gönderilmesine kadar tüm süreçte, bu tür belgeyi teslim alan, bir yerden bir yere taşıyan, çoğaltanlar ile herhangi bir suretle gizlilik dereceli bilgi ve belgelere vakıf olan Sayıştay mensupları ile görevlendirilecek bilirkişi ve uzmanlar, belgenin korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlü tutulmuşlardır. Sayıştay denetçisinin bu hassasiyeti göstermesi tabii olup, bu düzenlemeden amaçlanan çeşitli aşamalarda sürece dahil olan ya da bilgi belgeye ulaşan kişilerin sorumluluklarının vurgulanmasıdır. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi 'Sayıştay denetçisine gözdağı verilmesi' gibi bir durum söz konusu değildir. Uluslararası standartlar, gelişmiş ülke uygulamaları ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumlu bir şekilde, devlet olmanın bir gereği olarak ulusal güvenliğimizin ve kamu yararının korunması dışında herhangi bir amaç güdülmemiştir.

Denetim sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanmaması, denetçiler için evrensel bir mesleki etik kuralıdır. Bu kural sadece savunma, güvenlik ve istihbarat kurumları için değil, tüm kurum ve kuruluşların denetiminde geçerlidir ve denetçinin objektif ve güvenilir kabul edilmesinin ve denetimin etkin yürütülmesinin asgari güvencesidir. Gizli belgeleri açıklama yasağı ise, değişik yasalarla tüm devlet memurları için getirilen bir kuraldır.''

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler