YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia
An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Ad­li Tıp Kurumu­'nun Tur­gut Özal ile il­gi­li ver­di­ği ‘ze­hir­len­me yo­k' ra­po­ru­nda şaibe yapıldığı iddiaları üzerine in­ce­le­me­ başlattı.
Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia
09 Mart 2014 / 16:55 Güncelleme: 09 Mart 2014 / 16:57

8. Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Öza­l'­ın ani ölü­mün­de­ki sır per­de­si ha­len ara­la­na­ma­dı. En son 2012 yı­lın­da sav­cı­lık ka­ra­rıy­la Öza­l'­ın me­za­rı açıl­dı ve Feth-i Ka­bir ya­pıl­dı. Me­zar­dan çı­ka­rı­lan Öza­l'­ın naa­şı in­ce­len­mek üze­re İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mu­'na gö­tü­rül­dü.

Ad­li Tıp Ku­ru­mu in­ce­le­me­nin ar­dın­dan 13 Ara­lık 2012'de "Ze­hir var ama ze­hir­len­me yo­k" şek­lin­de­ki ra­po­ru­nu sun­du. Bu ra­por akıl­lar­da­ki so­ru işa­ret­le­ri­ni gidermeye yetmedi.

8 Kişikil yeni heyet

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Mer­hum Özal'ın şüpheli ölümünü soruşturan Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporu incelemeye aldığı ortaya çıktı. Raporun hazırlanma sürecini mercek altına alan Savcı Çetin'in, yeni bilirkişi heyeti görevlendirmeyi planladığı ve Feth-i Kabir işleminin tüm aşamalarını bu bilirkişi heyetine inceleteceği öğrenildi. Aralarında TÜBİTAK uzmanlarının da yer alacağı 8 kişilik bilirkişi heyetinin, rapora ilişkin tek­nik in­ce­le­me ya­pa­ca­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.

Rapor değiştirildi iddiası

Sav­cıya Ad­li Tıp Ra­po­ru­'y­la il­gi­li çok sa­yı­da ih­bar mek­tu­bu ulaş­tı. Mek­tup­la­r­da Ad­li Tıp Ku­ru­mu ra­po­runun şa­ibe­li ol­du­ğu, Öza­l'­ın vü­cu­dun­da kim­ya­sal zeh­ri bu­lan per­so­ne­lin ra­po­ru ha­zır­la­ma­dı­ğı ve el­de edi­len ve­ri­le­rin de­ğiş­ti­ril­di­ği öne sü­rül­dü. İh­bar mek­tup­la­rın­da ra­po­run kü­çük bir grup ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı be­lir­ti­ldi.

İki ayrı soruşturma

Özal'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Kemal Çetin, Ergenekon hükümlüsü emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında iddianame hazırlamıştı. Çetin, Özal'ın suikasta uğradığına işaret ederek Özal'ın hayata dönmemesi için hastaneye götürülüş sürecini de 'kasıtlı ihmal' olarak değerlendirmişti. Savcı Çetin, Özal'ın ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyor.

Böbrek analizi yapılmadı

Ha­zır­la­nan ra­por­da cid­di bir eleş­ti­ri de ana­liz­le­rin kad­mi­yum­da ani ze­hir­len­me­le­ri gös­te­re­cek böb­rek ana­liz­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­na gel­di. Nor­mal­de kad­mi­yum ze­hir­len­me­sin­de kro­nik ma­ruz kal­ma ke­mik­te ken­di­ni gös­te­rir­ken, akut (ani) ze­hir­len­me­le­re böb­rek­ten ba­kıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Fa­kat bu ana­liz­lerin Ad­li Tıp in­ce­le­me­le­rin­de ya­pıl­ma­dı­ğı ak­ta­rı­lı­yor. Kad­mi­yum böb­rek­ler­de bi­ri­ken ve kan kim­ya­sı­nı da bo­zan ağır bir me­tal ola­rak bi­li­ni­yor.

3 uzman şerh düştü

Adli Tıp Kurumu raporunda, naaşta bulunan zehirlerin çevreden kaynaklandığı ileri sürülerek, "Ölüm nedeni kesin olarak tespit edilemedi" denilmişti. Kamuoyunu tatmin etmeyen raporda, naaşta zehir bulunduğu ama zehirlenme kanaatine varılamadığı ifade edilmişti. Ancak raporun aksine aynı kurumda görev yapan 3 uzmanın imzasını taşıdığı belirtilen Analiz Raporu'nda, naaşta bulunan zehirlerin çevresel faktörlerden kaynaklanmadığı vurgulanmıştı.

 

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler