YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Nuri Pakdil: "Hayal ettiğim Kudüs ile gördüğüm Kudüs..."
Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, şiirlerine ilham veren Kudüs şehrinde. Pakdil, "Hayal ettiğim Kudüs ile gördüğüm Kudüs birbiriyle örtüşmektedir" dedi.
Nuri Pakdil: "Hayal ettiğim Kudüs ile gördüğüm Kudüs..."
28 Mart 2015 / 19:17 Güncelleme: 28 Mart 2015 / 19:20

Üstad Nuri Pakdil, Kudüs'te Vahdet Yazarı Saliha Sultan'a çok çarpıcı özel açıklamalarda bulundu.

TİKA’nın 26-30 Mart tarihleri arasında düzenlediği “Filistin Programı” çerçevesinde ahir ömründe ilk kez Kudüs’e giden Üstad Nuri Pakdil, Kudüs’te olmanın kendisine heyecan ve coşku verdiğini belirtti.

Baş­ba­kan­lık Tİ­KA ku­ru­mu; Fi­lis­tin-Nab­lu­s’­ta aça­ca­ğı Türk oku­lu ve ka­ri­ka­tür ser­gi­si mü­nas­be­tiy­le onur ko­nu­ğu­nun üs­tad Nu­ri Pak­dil ol­du­ğu “Fi­lis­tin Gün­le­ri­” Tür­ki­ye­’den sa­nat­çı­la­rın ve ya­zar­lar­dan mü­te­şek­kil bir he­ye­ti Ku­dü­s’­te ağır­lı­yor.

He­yet, ilk ola­rak Ku­düs Baş­kon­so­lo­su Mus­ta­fa Sar­nıç ta­ra­fın­dan kon­so­los­luk­ta ağır­lan­dı. Ku­düs zi­ya­ret­le­ri­nin ikin­ci gü­nün­de Tİ­KA Ge­nel Baş­ka­nı Ser­dar Çam ta­ra­fın­dan “Es­ki Ku­dü­s”­te ağır­la­nan he­yet, da­ha son­ra şeh­ri gez­di ve Mes­cid-i Ak­sa­’da Cu­ma na­ma­zı kıl­dı. He­yet, 30 Mar­t’­a ka­dar Ku­düs, Eri­ha, Lut Gö­lü, El-Ha­lil, Bey­tul­la­him, Ce­bel-i Mü­keb­bir Da­ğı, Nab­lus, Ra­mal­lah ve Ya­fa böl­ge­le­ri­ni ge­ze­cek; Tİ­KA ve Ku­düs Kon­so­los­lu­ğu­’nun Fi­lis­ti­n’­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­cek. He­yet ay­rı­ca, Nab­lu­s’­ta ya­pı­lan Türk oku­lu­nun açı­lı­şı­na ka­tı­la­cak. Ge­zi, Ra­mal­lah Kül­tür Sa­ra­yı­’n­da ger­çek­le­şe­cek söy­le­şi ve mü­zik din­le­ti­siy­le so­na ere­cek. 

Gazetemiz yazarı ve kültür sanat editörü Saliha Sultan, üstad Nuri Pakdil’in Kudüs seyahatine eşlik ediyor. Sultan Saliha, programın ikinci gününde Kudüs’ün sur içinde kalan, Mescid-i Aksa’nın, Kubbet’ül Sahra’nın bulunduğu ve Eski Şehir olarak adlandırılan bölgesini ziyaret eden Nuri Pakdil'e duygularını sordu.

"Hayal ettiğim Kudüs ile gördüğüm Kudüs..."

Küdüs’teyiz. Eski şehrin kalbindeyiz. Mescid-i Aksa, Kubbet’ül Sahra karşımızda... Yıllardır yazdığınız Kudüs sözleriniz, Kudüs aşkınız çok iyi biliniyor. Bugün buradasınız. Uzaktan hayal ettiğiniz Kudüs ve şu an içinde olduğunuz Kudüs arasında bir fark var mı?

Uzaktan hayal ettiğim Kudüs ve gördüğüm Kudüs birbiriyle örtüşmektedir. Gerçekten tam bir Kudüs. Mescid-i Aksa’yı, Kubbet’ül Sahra’yı görmek heyecan verici.  Ben Kudüs’ü çok seviyorum. Kudüs sevgim, bana çocukluğumda sürekli Kudüs sevgisini anlatan sevgili annem Hatice Hanım’dan geliyor. O zamandan beri bende Kudüs sevgisi vardır. Bu sevgiye dayanarak Kudüs üzerine “Anneler ve Kudüsler” şiirimi yazdım. Yazılarımda sürekli Kudüs vardır. Bu düşüncede hareket eden bir yazar olarak heyecan ve ilham duyuyorum. Coşkulu günler yaşıyorum.

Bir dostunuza yazdığınız mektupta Kudüs özleminizi dile getiriyor ve  “İstanbul’la ovarak göğsümdeki sancıyı geçirmeye çalışıyorum.” diyorsunuz. Bugün ne hissediyorsunuz? O sancı geçer mi?

O sancı Kudüs’ü tam anlamıyla İslami bir havaya büründürdüğümüz zaman geçer. O sancı Filistin’de Yahudi zulmü devam ettiği müddetçe devam edecektir. Buraya gelirken yolda duvarları gördüm. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs’e geçmelerini yasaklayan duvarlar ve dikenli telleri görmek, İsrail zulmünün zalimliğinin çok somut bir örneği olarak hafızamda yerleşti. İsrail’e olan kinim ­ve öfkem arttı.

 

VAHDET GAZETESİ

Etiketler: ,
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler