YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda çalışan personel için köklü değişim
Kamu personeline görevde yükselme ve invan değişikliği hakkı verilecek
Kamuda çalışan personel için köklü değişim
04 Mayıs 2009 / 11:00 Güncelleme: 04 Mayıs 2009 / 00:00

Kamu Personel Sisteminde köklü değişikliklere gidiliyor. Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirmelerine olanak tanıyan esnek çalışma modelinin de uygulamaya konulması planlanıyor.


Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 2009 Yılı Performans Programı, çalışmaları bir süredir devam eden yeni Personel Rejiminin ana hatlarını ortayakoydu. Yeni sistemde kurum içi, kurumlararası ve bölgeler arası personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşadoğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.


Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam profillerinin tam olarak analizedilmesinin, kamu personelinin merkez, bölge, il, ilçe, yurt dışı şeklindekiidari bölümler ve hizmet birimleri bazında dağılımının tespit edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken programa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon bilgilerinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı hizmet birimleriitibariyle tespit çalışması yapılacak. Bu şekilde istihdam fazlası veya yeterli personeli bulunmayan hizmet birimleri tespit edilerek, dağılımdaki dengesizliğingiderilmesine yönelik öneriler hazırlanacak ve kurumlarla müşterek çalışmalaryapılacak.


Programda, kamu yönetiminin önemli sorunlarından birisinin personelrejimi vasıtasıyla tüm kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve dengeyi sağlamakolduğu belirtilerek, “Modern personel yönetimi anlayışı içerisinde personelrejimini gözden geçirmek ve kamunun her kesimini içine alacak şekilde yenidenbiçimlendirmek gerekliliği ortadadır” denildi.


KAMUDA 5-10 YILLIK PERSONEL PLANLAMASI YAPILACAK


Yeni Personel Rejimiyle hayata geçirilecek diğer düzenlemeler deprogramda şöyle sıralandı:-Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması vekodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak.Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek.


Komisyonlar gerekli inceleme ve araştırmaları yürütecek. Bunun sonucundaöncelikle pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hedefeilişkin unvan standardizasyonu ve görev tanımları yapılarak, tüm kamu kurum vekuruluşlarında bu çalışmalar sonuçlandırılacak.


Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumluolmak üzere kamu kesiminde insan gücü planlaması yapılarak, performansa dayalıyönetim anlayışı geliştirilecek. Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlargeliştirilecek. Bunun için yabancı ülke personel değerlendirme sistemleri veuygulamaları da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görevözellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek.


Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personelistihdamı temin edilecek ve değişen şartlara uyumlu etkili bir insan kaynaklarıplanlaması yapılacak. Kamu kurumu ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeyeulaştırılması ve değişen şartlara uyum sağlanması için etkili stratejik insan kaynakları planlaması yapılması büyük önem arzediyor. Bu çerçevede yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek.


ULUSAL İNSAN KAYNAKLARI PLANI UYGULAMAYA KONULACAK


Kamuda kurumsal insan kaynakları planlamasına ilişkin esas ve usuller geliştirilecek, insan kaynakları planlaması yapılması konusunda yabancı ülkeu ygulamaları da yerinde incelenecek, araştırmalar yapılacak. Seminer, panel,konferans gibi etkinlikler düzenlenecek, akademisyenler ve sivil toplumkuruluşları da dahil tüm kesimler ile görüş alışverişinde bulunulacak.Elde edilen görüşler çerçevesinde pilot uygulama için seçilecek kamukurum ve kuruluşları nezdinde iş analizi, görev tanımları ve iş değerlendirmesiçalışmaları yürütülecek.


Söz konusu kurumların hizmetin gerektirdiği nicelik venitelikte kadro ve pozisyon sayılarıyla, çalışacak personelin nitelikleri tespitedilecek. Pilot uygulamalarla elde edilen sonuçlar gözönünde tutularak, tüm kamukurum ve kuruluşlarının kurumsal insan kaynakları planlamalarını yapması teminedilecek ve hazırlanan kurumsal planlamalar baz alınarak, ulusal insan kaynaklarıplanı uygulamaya konulacak.


Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu personel profilinin envanteriçıkarılacak ve kuruluşların hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğumeslek dalları tespit edilecek. Bu çerçevede kamu yönetiminin makro düzeydeihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin temini maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gereklikoordinasyon sağlanarak, işbirliği içerisinde projeler geliştirilip,yürütülecek.


KAMUDA DA ESNEK ÇALIŞMA


Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik araştırmalaryapılacak ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek.Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami seviyede yararlanılarak, kamu sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla,farklı kamu kurum ve kuruluşlarında bu personelin görevlendirilmelerine imkantanıyacak esnek çalışma modellerinin kamuda uygulanabilirliği araştırılacak. Buşekilde istihdama imkan tanıyacak mevzuat çalışmaları yürütülecek.-Kamuda hizmetin yürütülmesinin gerektirdiği seviyede personel istihdametmesi sağlanacak ve buna ilişkin usul ve esaslar tespit edilecek.-Özelleştirme işlemleri neticesinde istihdam fazlası haline gelenpersonelin diğer kamu kurumlarına nakli gerçekleştirilecek. Özelleştirme sonucuistihdam fazlası haline gelen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınanaklinde çeşitli problemlerle karşılaşılıyor. Bu personelin, kurumların personelihtiyaçları da gözetilmek suretiyle nakli gerçekleştirilecek, bu süreçtekarşılaşılan sorunları giderecek usul ve esaslara dair çalışmalar yapılacak.-Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin olacak şekilde düzenlenmesisuretiyle kamu personelinin niteliği her bakımdan yükseltilecek.


YÜKSELMEDE KARİYER VE LİYAKATA BAKILACAK


Kamu personelinin kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, görevdenyükselme ve unvan değişiklikleri sağlanacak. Eğitim ve sınav şartına bağlananhiyerarşik kadrolar ile öğrenimle ilişkili unvanlı kadrolara yapılacak atamalarkariyer ve lilayat ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.Kamuda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği şeklindeyapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar daha objektif kıstasları ihtivaedecek şekilde geliştirilecek.-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bütçe imkanları çerçevesinde heryıl uluslararası kuruluşlar ile yabancı ülkelere ait kuruluşlarda yetiştirilmekamacıyla devlet memurlarının gönderilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karartaslakları hazırlanıyor.-Kamu personelinin eğitimiyle ilgili yeni bir teşkilat olarak kurumlararası Eğitim ve Kongre Merkezi yapılacak.-Kamu yönetimiyle ilgili araştırma ve incelemeler yapılacak. Personelrejiminin işleyişini etkileyen temel problemlerin tespit edilmesi ve saptanansorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla araştırma veincelemelerde bulunulacak.


MEMURLAR İÇİN YENİ MEVZUAT


Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerini, ödev, hak, yetki vesorumluluklarını belirleyen mevzuat hazırlanacak. Bu mevzuatın kamu yönetimindebirlik ve beraberlik içinde uygulanması sağlanacak. Bu çerçevede memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuki ve malistatülerini belirleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili ihtiyaç duyulantaslaklar oluşturularak, Başbakanlığa sunulacak.-Benzer statüde görev yapanlara, birbirine yakın oranlarda zam vetazminatların ödenmesi suretiyle kurumlar arası ücret adaletsizliklerigiderilecek ve aynı zamanda görevi dolayısıyla farklı ücret alması gerekenpersonele de bu ödemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.-Kamuya ilk defa alınacak personele ilişkin genel esaslar tespitedilecek, kurumlar arasındaki farklılıklar önlenecek.


MEMUR SENDİKALARI


Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak vemenfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturulan sendika vekonfederasyonlara ilişkin mevzuatın birlik içinde uygulanması sağlanacak.Sendika ve konfederasyonlara ilişkin belge ve kayıtların merkezi olaraktutulmasına yönelik çalışma yapılacak.


Kamu görevlileri sendikaları mevzuatı ile ilgili olarak kamu kurum vekuruluşları arasında orta görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla MaliyeBakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıylatoplantılar yapılacak.-Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetim gerçekleştirilecek. Kurumlararasındaki görev ve yetki karmaşaları giderilecek.-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan idari usul ve metotlarıdeğerlendirilerek, çalışma usulleri ve iş aksamları geliştirilecek.-Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri, memleketingelişen ve değişen kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına göre yenidendüzenlenecek.Mevcut teşkilat yapıları tespit edilecek ve merkezi bilgisayar ağı ilebilgiler sürekli güncellenecek.


KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ


Kamu Personeli Bilgi Sistemi (PER-NET) ve KADRO-NET projelerigerçekleştirilecek. Bu projelerle kamu çalışanlarına ait bilgiler on-linesistemle güncel olarak tutulacak.Kamu kesimi istihdam bilgilerinin MERNİS-KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) vekamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan kayıt sistemi ile irtibatlı olaraktutulması ve TC Kimlik Numarası esas alınarak uygulamanın birlikte yürütülmesisağlanacak.


AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler