YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ehl-i Beyt'e büyük ayıp!
İstanbul’un göbeğindeki Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camii’nde büyük bir hazine bulunuyor...
Ehl-i Beyt'e büyük ayıp!
21 Eylül 2013 / 07:50 Güncelleme: 21 Eylül 2013 / 09:31

Büyük çoğunluğu Ehl-i Beyt’e ait 60 parça mukaddes eşya burada. Aralarında Kerbala şehidi Hz. Hüseyin’in kanlı gömleği de var. Bu hazinenin yıllardır sergilenmemesinin gerekçesi ise müze için yer bulunamaması.

Hz. Hü­se­yi­n’­in kan­lı göm­le­ği ve Hz. Os­ma­n’­ın eş­ya­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 60 ema­ne­tin, yer yok­lu­ğu ge­rek­çe­siy­le göz­ler­den uzak kal­dı­ğı an­la­şıl­dı. Bü­yük ço­ğun­lu­ğu Ehl-i  Bey­t’­e ait ha­zi­ne, Fa­ti­h’­te­ki Hır­ka-i Şe­rif Ca­mi­i’n­de sak­la­nı­yor. Eş­ya­lar için ku­ru­la­cak mü­ze­ye yer bu­lu­na­mı­yor.  

12 ay açık

Hz. Mu­ham­me­d’­in (S.A.V), Vey­sel Ka­ra­ni­’ye he­di­ye et­ti­ği hır­ka­nın ser­gi­len­di­ği Hır­ka-i Şe­rif Ca­mi­i ade­ta mu­kad­des ema­net­ler mü­ze­si gi­bi. Ca­mi­de es­ki Hır­ka-i Saa­det Oda­sı­’nın ya­nın­da ya­pı­lan kü­çük bi­na­da ser­gi­le­nen eser­ler ara­sın­da Hz. Mu­hamme­d’­in ayak­ka­bı­sı (Paş­mak-ı Şe­rif), iç göm­le­ği (Zı­bın-ı Şe­rif), sa­kal-ı şe­rif, Hz. Mu­ham­me­d’­in ka­bir top­ra­ğı, iç ve dış Kâ­be ör­tü­le­ri, Hz. Mu­hamme­d’­in ka­bir ör­tü­sü bu­lu­nu­yor. Da­ha ön­ce sa­de­ce Ra­ma­za­n’­ın ilk haf­ta­sı gö­rü­le­bi­len bu eser­ler bun­dan son­ra cu­ma gü­nü, cu­ma na­ma­zın­dan son­ra ikin­di na­ma­zı­na ka­dar 12 ay bo­yun­ca zi­ya­re­te açık tu­tu­la­cak.

Ko­nuy­la il­gi­li BU­GÜ­N’­e bil­gi ve­ren Vey­sel Ka­ra­ni Hır­ka-i Şe­rif Ca­mi­i Hiz­met Vak­fı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­mey­ra Gül­dal, zi­ya­ret­çi­le­rin Ra­ma­zan dı­şın­da da bu mu­kad­des ema­net­le­ri gö­re­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Gül­dal, eser­le­rin Mu­al­la Ne­giz adın­da bir ha­yır­se­ver ta­ra­fın­dan ba­ğış­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Kaza geçirdi

Gül­dal, Mu­al­la Ne­gi­z’­in bir ka­za ge­çir­dik­ten son­ra bu ema­net­le­ri Hır­ka-ı Şe­ri­f’­e ba­ğış­la­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni, eser­le­rin uz­man­la­r­ca in­ce­lendiğini belirtti. Güldal, uz­man­la­rın bu ema­net­le­rin Hz. Mu­ham­me­d’­in ya­şa­dı­ğı dö­ne­me ait ol­du­ğu­nu açık­la­dık­la­rı­nı söy­ledi.

Gerekçe: Gerek yok

Mu­kad­des ema­net­ler mü­ze­si kur­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Gül­dal, “An­cak bu­nun için ca­mi­ye ya­kın uy­gun bir yer bu­la­ma­dık. Şu an­da ser­gi­le­ne­me­yen eser­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu Ehl-i Bey­t’­e ya­ni Hz. Mu­ham­me­d’­in ai­le­si­ne ait. Ara­la­rın­da Hz. Hü­se­yi­n’­in kan­lı göm­le­ği ve Hz. Osma­n’­a ait eş­ya­lar baş­ta ol­mak üze­re 60 ese­ri zi­ya­re­te aça­mı­yo­ruz. Bu eser­ler Vey­sel Ka­ra­ni­’nin to­run­la­rın­day­dı. Şim­di ca­mi­de özen­le mu­ha­fa­za edi­li­yo­r” de­di.

Ema­net­ler da­yı­sın­dan kal­dı

Sü­mey­ra Gül­dal, eser­le­ri ba­ğış­la­yan Mu­al­la Ne­gi­z’­in Ya­vuz Sul­tan Se­li­m’­in Mı­sı­r’­ı fet­hin­den son­ra kur­muş ol­du­ğu Ha­ra­meyn Ka­dı­lı­ğı­’n­da ilk gö­rev alan ki­şi­nin so­yun­dan gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Gül­dal, mu­kad­des ema­net­le­rin ko­lek­si­yon ola­rak Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si­’ne kay­det­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Ka­dı­lık ku­rul­duk­tan son­ra bu eser­le­rin böl­ge­nin ile­ri ge­len­le­ri ta­ra­fın­dan Tır­nak­çı­za­de ai­le­si­ne he­di­ye edil­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni söy­le­yen Gül­dal, Mu­al­la Ne­gi­z’­e ema­net­le­rin da­yı­sın­dan kal­dı­ğı­nı açık­la­dı.

 

BUGÜN

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler