YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'da iş bölümü
Danıştay'da iş bölümü
29 Nisan 2011 15:13
Danıştay Kanunu'nda yapılan değişiklik çerçevesinde Danıştay dava daireleri arasında yeni iş bölümü yapıldı...

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Danıştay Genel Kurulu kararına göre, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin uyuşmazlıklar Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklar ise İkinci, Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerde görülecek.

Yeni iş bölümüne göre Altıncı Dairede imar mevzuatı ve ilgili konular, Ondördüncü Dairede çevre, Boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan, Sekizinci Dairede köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren ve ilgili mevzuattan doğan, Onuncu Dairede vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davalar ve temyiz başvuruları çözümlenecek.

Onüçüncü Dairede Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili konulardan kaynaklanan davalar, Onbeşinci Dairede ise 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre ilgililerce yapılan başvuruların reddiyle ilgili başvurular görüşülecek.

Danıştay Genel Kurulu, daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle ilgili dairelere devredilmesine; iş bölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyalarının iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılmasına da karar verdi. (AA)

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler