YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, oy birliğiyle durdurdu
Danıştay, oy birliğiyle durdurdu
07 Ocak 2010 11:53
Danışatay 8.Dairesi, okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten yönetmeliği oy birliğiyle durdurdu

Danıştay 8. Dairesi, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükseltilen ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükümlerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, 17 Eylül 2009 tarihli yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, yönetmeliğin okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten hükmü ile servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yasası'nda, taşımacılık, acente, taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, verilecek yetki belgeleri ve taşıt belgeleri, her belge türü için gerekli olan taşıt kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, taşıma işlerinde çalışan şoför ve diğer görevlilerde aranacak şartlar ve nitelikleri düzenleyen yönetmeliklerin Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanacağının öngörüldüğü anımsatıldı.

Yönetmelikle okul servis araçların 12 yaşından büyük olmaması şartının kaldırılarak, ''Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır'' hükmünün getirildiği anımsatılan kararda, ''rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması'' şartının da ''rehber Personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak'' biçiminde değiştirildiği ifade edildi.

YAŞ SINIRLAMASI GETİRİLMESİNİN AMACI

Kararda, okul servis araçlarına yaş sınırlaması getirilmesinin amacının okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağında eğitim gören ve yaşları 4-18 arasında değişen öğrencilerin, teknik donanımı yüksek, can güvenliği sağlayabilen, metal yorgunluğuna sahip olmayan araçlarla taşınması yoluyla, bu hizmetin güvenli ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Okul servis araçlarında araç içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olmakla görevli rehber personelin ise bu görevini yerine getirebilmesi için araç içindeki öğrencilerden daha üstün eğitim seviyesine, yaşa ve dolayısıyla sorumluluk düzeyine sahip olması gerektiği vurgulanan kararda, böylece, ilgili yasa hükümleri ile davalı Bakanlığa verilen görevin amacına uygun yapılmasının sağlanabileceği kaydedildi.

Kararda, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmenin, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemenin Ulaştırma Bakanlığının görev ve yetkisi kapsamında olduğu ifade edildi.

Bu düzenlemenin konusunun, öğrencileri, velileri, okul yönetimlerini dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığını, taşıma hizmetini sunacakların bağlı olduğu meslek örgütlerini, taşıma işinin yapıldığı karayollarının ve şehir içi yolların yapımı, bakımı ile trafik güvenliği ile ilgili konularda görevli idareler ile belediyeleri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirdiği belirtilen kararda, ''Bu nedenle anılan kişi ve kurumların bu konuyla ilgili görüş, deneyimleri uygulamada karşılaştıkları sorunları ile taleplerinin neler olduğunun öğrenilerek, bilimsel metodoloji kuralları içinde istatistiki bilgilere dayalı olarak bir değerlendirme yapılması halinde, yapılacak düzenlemelerin subjektif ve tek yönlü değerlendirmelerden uzak, somut ve yeterli nedenlere dayalı olacağı da kuşkusuzdur'' denildi.

Davalı Bakanlığın, ''kendilerine gelen konuyla ilgili talepler arasında, sektöre getirdiği önemli maliyet ve rehber personel bulmaktaki güçlük nedeniyle rehber personel bulundurma zorunluluğunun özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması, bazı köy ve kasabalarda 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmaması nedeniyle yaş sınırının yükseltilmesinin istenildiğini, ayrıca araç muayenesi konusunda Türkiye'de gelinen aşama dikkate alınarak, dava konusu düzenlemelerin yapıldığını'' belirttiği kaydedildi.

Kararda şunlara yer verildi: 

''Davalı idarenin meslek örgütünden geldiğini belirttiği taleplerin, sadece Fethiye İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait olduğu, bu konuyla ilgili Umum Servis Araçları İşletmeleri Odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu görüşlerinin alınmadığı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber personel çalıştırılma zorunluluğu ile ilgili görüşünün ise maliyet ve personelin temininde kaynaklanan güçlükler nedeniyle sadece taşımalı eğitimle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.''

Araç muayene istasyonlarıyla ilgili gelişmelerin, araçların sürüş, yol, fren güvenliği, yolculuk konforu gibi niteliklerini tek başına belirleyecek bir veri olmadığı kaydedilen kararda, şu görüş ifade edildi:

''Bilimsel ve teknik anlamda uzmanlık gerektiren bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi kurumların görüşünün alınmadığı da açıktır. Bu durumda, davalı idarenin savunmasında öne sürülen nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından,dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir.''

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler