YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Gül'den 5 kanuna ONAY
Cep telefonlarından en az 40 TL ÖTV alınacak
Cumhurbaşkanı Gül'den 5 kanuna ONAY
03 Temmuz 2009 / 08:13 Güncelleme: 03 Temmuz 2009 / 00:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5905 sayılı ''Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5906 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5907 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 5910 sayılı ''Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan 5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''a göre, gelir vergisinden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek.


Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.


Gelir ve kurumlar vergisi indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar dahil edilecek.


Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.


İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.


Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak ''salınacak her türlü vergi'' ve ''kesilecek ceza tarhiyatı'', müteselsilen sorumlu olmak üzere tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacak. Tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacak.


-KOBİ'LERİN BİRLEŞMESİ-


KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak.


Buna göre, KOBİ'lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde, birleşilen kurum tarafından münfesih (dağılan) kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi zorunlu olacak.


Birleşme işlemlerinden dolayı kazançların kurumlar vergisinden muaf olması için, ''Birleşmeden doğan kazançların tamamının, birleşme tarihi itibarıyla birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi; birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk eden ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini, diğer ödevlerini yerine getireceğini, münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesinden itibaren 30 gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi; birleşme sonrasında 3 yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1 Nisan 2009'dan önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması'' şartları aranacak.


KOBİ'lerden birleşme nedeniyle dağılan kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, 3 hesap döneminde elde ettiği kazançlara, indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.


-KOBİ'DE ALT SINIR 10 KİŞİ-


İşletmelerden Aralık 2008'de verilen sigorta bildirgesine göre, 10 ile 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle, yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL'yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olanlar; KOBİ sayılacak.


Birleşme, tam mükellef 2 veya daha fazla KOBİ'nin birleşerek yeni bir anonim şirket oluşturmaları ya da bir veya birkaç KOBİ'nin anonim şirket statüsündeki diğer bir KOBİ'ye devrolunması halinde mümkün olabilecek.


Birleşilen kurumun; indirimli kurumlar vergisi uygulamasının sona erdiği yılı izleyen 3'üncü yılın sonuna kadar birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine tabi tutulması (31 Aralık 2009 tarihine kadar KOBİ'lerin kendi aralarında yapacakları hariç) ile tasfiye edilmesi veya sermaye azaltımında bulunması halinde, birleşmeden dolayı istisna edilen ya da indirimli oran uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, gecikme faizi ile birlikte birleşilen kurumdan tahsil edilecek.


Münfesih kurumdan devralınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için, faydalı ömürleri dikkate alınarak münfesih kurumdaki kayıtlı değerleri üzerinden kalan süre için amortisman ayrılabilecek.


Birleşilen kurum tarafından devralınan varlıkların, devir bedelinden düşük bir bedelle satılması durumunda oluşan zararlar, birleşilen kurumun Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacak.


Birleşme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının indirimli Kurumlar Vergisi uygulanan hesap dönemlerinde satışı halinde Kurumlar Vergisi'nde müstesna uygulanmayacak.


Bakanlar Kurulu, birleşmeden yararlanan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 75'e kadar indirimli uygulatmaya; Maliye Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.


-KATMA DEĞER VERGİSİ-


Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin KDV uygulaması yönünden vergisel altyapısı oluşturulan yasaya göre, ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, bu işleme ilişkin KDV, lisanslı depo işleticilerince ödenecek.


Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri vergi tarhına esas alınacak.


Yabancı film yapımcıları, Türkiye'de film çekmeleri için vergi iadesiyle teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılarca satın alınacak mal ve hizmetlere ödenen KDV, iade olunacak.


-BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA TAŞIT ALIMI-


Başbakanlık merkez teşkilatına motorlu taşıt alımları KDV ve ÖTV'den istisna olacak.


Türk Hava Kurumu tarafından yapılan uçak ve helikopter alımları da ÖTV'den muaf tutulacak.


Öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınacak.


-KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ-


Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metre karenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metre karenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, KDV'den müstesna olacak.


Akaryakıta katılan ''Hekzan'' isimli ürünle benzer nitelikler taşıyan özel benzinin kilogramından 1,6135 oranında ÖTV alınacak.


-CEP TELEFONLARINA EN AZ 40 LİRA ÖTV-


2014'e kadar; cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan ÖTV, 40 liradan az ise orana göre hesaplanan vergi yerine, her bir cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirebilecek, 3 katına kadar artırabilecek.


Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senetleri, damga vergisinden istisna olacak.


Arsalar ile ilgili asgari ölçüde birim değer takdirini yapacak takdir komisyonuna; defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil (vekil) edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) katılacak.


Kamu idare ve müesseselerindeki yöneticiler de dahil, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1000 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL ve bunlar dışında kalanlar hakkında 250 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.


-ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN BİLDİRİMLER-


Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim veya formlara ilişkin olarak, süresinden sonra düzeltme amacıyla sunulan bildirim ve formların, belirlenen sürenin son gününden itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Bu süreyi izleyen 15 gün içinde verilmesi halinde yarı oranında uygulanacak. Beyannamelerini vermeyenlere, hem beyanname vermemekten hem de beyannameleri elektronik ortamda vermemekten dolayı iki kez ceza uygulanmayacak.


Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilerek de yapılacak.


Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilecek. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirleyecek.


-ŞANS OYUNLARI-


Yasa, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.


AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan tanımlar arasına ''kamu personeli'' tanımı da eklenecek. Ayrıca AR-GE indirim, destek ve teşviklerinden yararlanan vakıfların, ''kanunla kurulan vakıflar'' şeklinde sınırlı olan tanımı da ''teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar'' şeklinde değiştirilecek.


Türkiye Kızılay Derneği kan bankacılığı hizmetleri, vergi ve harçlardan muaf olacak.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen şans oyunlarının lisansının, özel hukuk tüzel kişilerine verilmesi halinde, hak ve yetkinin devredildiği kişinin düzenlediği tüm şans oyunlarından dağıtılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden, veraset ve intikal vergisi kesintisi yapılacak.


Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol dışındaki spor dalları üzerine de müşterek bahis düzenlenmeye başlandığından, yapılan değişikliklerle tüm spor dalları üzerine düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden de veraset ve intikal vergisi kesintisi uygulanacak.


Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10 bin lirası, arazi vergisinden muaf olacak.


-VERGİ DAVALARI AVUKATLIK ÜCRETİ MAKTU OLARAK BELİRLENECEK-


Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar için avukatlık ücreti tutarı, maktu olarak belirlenecek.


TRT Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, Bakanlar Kurulu, bandrole tabi cihazları, türleri ve özellikleri itibariyle gruplandırabilecek ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleyebilecek. TRT, bandrolsüz ve etiketsiz cihaz satan ve alan kişilerin idari para cezalarını ödememeleri halinde, haklarında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılmasını isteyebilecek.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin olağan genel kurulu toplanıncaya kadar, yönetmelikleri hazırlamaya ve mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapmaya Birlik Yönetim Kurulu yetkili olacak. Birlik ve odaların 2010 yılı bütçesi, 2009 yılı bütçesi gelir ve giderleriyle birlikte yüzde 10'a kadar artırılmak suretiyle Birlik ve oda yönetimleri tarafından düzenlenecek ve uygulanacak.


-MECLİS'TEKİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI-


Kamu personeline özel hizmet tazminatı verilmesinde Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye paralellik sağlaması ve uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak için; TBMM'de kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ödenecek özel hizmet tazminatı tutarını belirleme yetkisi, TBMM Başkanlık Divanına bırakılacak.


Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescilli olan motorlu taşıtlara, 1 Temmuz 2008'den önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları ile Türk Hava Kurumu, SHÇEK, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine 31 Aralık 2008 tarihinden önce tahakkuk ettirilen vergi ve cezalar, alacaklara ilişkin açılan davalardan kanunun yayımından sonraki 2. ayın sonuna kadar vazgeçilmesi şartıyla tahsil edilmeyecek.


-YATIRIMA KATKI ORANLARI-


Kanun, Bakanlar Kurulunun, yatırıma katkı oranlarını belirleme yetkisini artırıyor. Buna göre, Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlayan yatırımlarda her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 60'ını, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 70'ini geçmemek üzere belirleyecek.


Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, il genelinde farklı bir gruplandırma yapmaya ve sektörel öncelik belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


31 Aralık 2010 tarihine kadar nakil olacak üretim tesislerinin, hangi illerden taşınacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.


Elektrik dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tarhiyatlar, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları terkin edilecek. Terkin, herhangi bir ihtilaf yaratılmamak ve yaratılan ihtilaflardan vazgeçilmek şartıyla, olacak.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler