YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de gündem Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmak istediği bilgisi kulislere yansıdı. Destek açıklaması Loğoğlu’ndan geldi. “Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı olursa çok yakışır” dedi.
CHP'de gündem Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı
19 Kasım 2013 / 09:44 Güncelleme: 19 Kasım 2013 / 09:56

CHP’de köşk kulisleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği bilgisiyle hız kazandı. Kılıçdaroğlu’nun Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye dönüşüne de bu nedenle sıcak baktığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun köşk adaylığına parti içinden de destek geldi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiasıyla ilgili “Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı olursa, çok da yakışır” değerlendirmesi yaptı.

Ekibi Baykal'ı istiyor

CHP kulislerinde bugüne kadar cumhurbaşkanlığı konusunda öne çıkan isim Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal oldu. Kılıçdaroğlu da “Haberal’ı düşünür müsünüz” sorusu üzerine “Niye olmasın? Bizim partimizde cumhurbaşkanı olacak çok kişi var” diyerek yeşil ışık yakmıştı. Eski Genel Başkan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a yakın milletvekilleri de sohbet ortamlarında eski liderin ismini adaylık için sıklıkla dile getiriyor.

İyi eğitimli sevecen bir kadın

Kılıçdaroğlu, parti dışından, iyi eğitim almış, dünyayı bilen, insanları seven, sevecen bir kadının Türkiye’yi temsil etmesinden yana olduğunu belirtmişti. “Kafamda bazı isimler var. Kabul ederse kadın aday çıkarmayı uygun görüyorum. Saygınlığı olan, iyi eğitimli birisi olacak” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması, gözlerin Ümit Boyner’e çevrilmesine neden olmuştu. CHP kulislerinde, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve İstanbul Milletvekili Şafak Pavey konuşulurken, ulusalcı kanadın gönlündeki adaylar ise Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler şeklinde dile getiriliyor.

‘Başbakan olarak görmek istiyoruz’

BU­GÜ­N’­e ko­nu­şan Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­n’­ın giz­li, ka­pa­lı dev­re si­ya­set an­la­yı­şı yok­tur. Çok açık si­ya­set ya­pan bir li­de­ri­miz­dir. Si­ya­se­te de ge­nel baş­kan ola­rak de­vam ede­cek­tir. Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı ola­rak gör­mek is­ti­yo­ruz” de­di.

Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun “A­da­yı­mız ka­dın ola­bi­lir” açık­la­ma­sı­nı anım­sa­tan Te­kin, “Ben de ka­dın cum­hur­baş­ka­nı­nın bu sü­reç­te an­lam­lı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Te­kin, ye­rel se­çim­le­rin he­men ar­dın­dan CHP Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun (MYK) tek­nik de­ğer­len­dir­me­le­ri ya­pa­ca­ğı­nı ve isim­le­rin de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.

 

BUGÜN

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler