YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de
16 Nisan 2015 05:23
Terörle mücadele sırasında zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin zararlarının karşılanması için yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun birinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri kapsamına giren eylemler ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin zararlarının karşılanması için yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 21 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/6401 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatıldı. 

"5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1. Maddesi ile 28 Aralık 2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konması, Bakanlar Kurulu’nca 8 Nisan 2015'te kararlaştırılmıştı.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesi kapsamına giren eylemler şöyle sıralanıyor:

"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler."

Kanunun 3. maddesinde sıralanan eylemler şunlar:

-Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK-madde 302),

-Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK-madde 307),

-Anayasayı ihlal (TCK-madde 309),

-Yasama Organına karşı suç (TCK-madde 311),

-Hükümete karşı suç (TCK-madde 312),

-Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan (TCK-madde 313),

-Silahlı Örgüt (TCK-madde 314),

-Örgüte silah sağlamak (TCK-madde 315),

-Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK-madde 320),

-Cumhurbaşkanına suikast (TCK-madde 310/1).

Kanunun 4. maddesi kapsamında söz edilen eylemler ise şunlar:

"Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, başkasını intihara teşvik, kasten yaralama, eziyet, bir başkasını; kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir saldırı gerçekleştireceği şeklinde tehdit etme, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların engellenmesi, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, atom enerjisiyle patlamaya neden olma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, görevi yaptırmamakta direnme, kaçmaya imkan sağlama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gasbı, halkı askerlikten soğutma ve askerleri itaatsizliğe teşvik ve cumhurbaşkanına suikast dışındaki fiili saldırılar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar (ateşli silah kaçakçılığı vb.), 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan orman yangını çıkarmak, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan hapis cezası gerektiren suçlar (teşekkül halinde kaçakçılık vb.)(2) , olağanüstü hal ilanına neden olan suçlar (şiddet olayları vb. nedenlerle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda yer alan kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına çıkarılması."

 

AA

Etiketler:
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler