YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye 2018'de 78 bin megavat güce ulaşacak
Türkiye 2018'de 78 bin megavat güce ulaşacak
14 Haziran 2013 13:57
Türkiye'nin, geçen yıl 57 bin 58 megavat olan elektrik kurulu gücü, 2018'de 78 bin megavata ulaşacak. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 41'e çekilecek, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 29'a çıkacak.

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2014-2018 yılları arasında enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzı ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesi esas alınacak.

Bu dönemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması amaçlanıyor.

Plana göre, 2012'de 241 bin 949 gigavatsaat (GWh) olan elektrik enerjisi talebi 2018'de 341 bin GWh'a çıkacak. Geçen yıl geçen yıl 3 bin 231 kilovatsaat (kWh) olan kişi başı elektrik enerjisi tüketimi 2018'de 4 bin 241 kWh'a ulaşacak.

Doğalgazın elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 43,2 olarak gerçekleşirken 2018'de bu oran yüzde 41'e çekilecek.

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı 2012'de yüzde 27 iken 2018'de bu oran yüzde 29'a çıkacak.

Geçen yıl 57 bin 58 megavat olan elektrik kurulu gücü, 2018'de 78 bin megavata ulaşacak.

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında enerji alanında izlenecek politikalar şöyle:

"-Kamu kesiminin düzenleyici ve denetleyici rolü çerçevesinde, bir taraftan rekabetçi piyasanın ve uygun bir yatırım ortamının oluşumu desteklenirken diğer taraftan arz güvenliği yakından takip edilecek. Kamu kesimi ancak piyasaların arz güvenliğini sağlamada yetersiz kalınması halinde yatırımcı olarak piyasanın sağlıklı işleyişine katkı sunacak.

-Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım varlıklarının tümünün özelleştirilmesi tamamlanacak. Kamu kesimi özelleştirmelerin dışında tuttuğu santrallerle elektrik üretimine devam edecek, iletim ve toptan satış faaliyetlerini sürdürecek.

-Birincil elektrik kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecek, üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı azami ölçüde yükseltilecek,

-Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde, yatırımlar elektrik sisteminin güvenliğini koruyacak şekilde sürdürülecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik üretiminin sistem güvenliğini riske atmadan şebekeye entegrasyonu amacıyla gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek.

-Petrol ve doğalgazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde oluşturulacak. Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya'da yer alan doğalgaz depolama tevsii projeleri tamamlanacak. Doğalgaz iletim ve dağıtım ağı ülke sathında genişletilecek ve talep noktalarına doğalgaz ulaştırılacak.

-Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesinin plan dönemi içerisinde inşası büyük oranda tamamlanacak. Ayrıca Sinop'ta ikinci bir santralin ilk ünitesinin inşasına başlanacak. Plan döneminde 5 bin megavatlık üçüncü bir santralin saha belirleme, ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanacak.

-Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı güçlendirilecek. Nükleer alandaki faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit ve teyit etmek için bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sistemi oluşturulacak.

-Radyoaktif atıkların depolanması, yönetimi, tasfiyesi politikaları; kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve şeffaflık hususlarına önem verilerek oluşturulacak. Nükleer teknoloji alanında ülkemizde yetkinlik kazanılması ve başta inşaat olmak üzere yerli katkının artırılması desteklenecek.

-Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Afşin-Elbistan Havzası linyit rezervleri elektrik üretimi için değerlendirilecek. Küçük rezervli kömür yataklarının bölgesel enerji üretim tesislerinde değerlendirilmesi sağlanacak.

-Enerji Verimliliği Stratejisi etkin şekilde uygulanacak ve enerjinin tüm sektörlerde verimli şekilde kullanılması sağlanacak. Kamu elinde kalması öngörülen termik ve HES'lerin rehabilitasyonları tamamlanacak, elektrikte kayıp-kaçak oranları en alt düzeye indirilecek.

-Enerji sektöründe hızlı ve etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sağlanacak. Serbest piyasada yatırım ve işletme kararları için bir referans fiyat oluşturması beklenen enerji borsasının oluşumu tamamlanacak ve sağlıklı şekilde işlemesi temin edilecek.

-Türkiye'nin mevcut jeostratejik konumunun etkin biçimde kullanılmasıyla enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında transit ve terminal ülke olunması sağlanacak. Ceyhan'ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri olması yolundaki çalışmalar sürdürülecek.

-Avrupa'ya gaz satışında ve iletiminde aktif rol üstlenilecek, komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapı oluşturulacak. TANAP projesi tamamlanacak, ENTSO-E sistemi ile tam entegrasyon sağlanacak, diğer komşu ülkelerle yürütülen yüksek gerilim elektrik iletim hattı projeleri bitirilecek.

 

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler