YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Köprü ve otoyollarda yeni dönem!
Köprü ve otoyollarda yeni dönem!
30 Haziran 2014 07:10
Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü (KGM) Ca­hit Tur­han, köp­rü ve oto­yol­la­rın ge­lir­le­ri­nin Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’n­ca (ÖİB) ku­ru­la­cak şir­ke­te ve­ri­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Koç ve Ülker Grubu'nun kazandığı, ancak daha sonra ihalesi iptal edilen köprü ve otoyollar halka arz edilecek. KGM Müdürü Turhan, “Halka arz için yasal düzenleme yapıldı” dedi.

Ka­nu­ni dü­zen­le­me tamam

Tur­han, köp­rü ve oto­yol­la­rın hal­ka ar­zı ko­nu­sun­da ge­rek­li dü­zen­le­me­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Ka­nu­nu­muz da­ha ön­ce köp­rü ve oto­yol­la­rın ba­kım iş­let­me­siy­le bir­lik­te dev­re­dil­me­si­ne ce­vaz ve­ri­yor­du. Şim­di hal­ka ar­za da ce­vaz ve­rir ha­le gel­di" di­ye ko­nuş­tu.

Köp­rü ve oto­yol­la­rın hal­ka ar­zı­nın ÖİB yet­ki­sin­de ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Tur­han, bu kap­sam­da ba­ğım­sız bir şir­ket ku­ru­la­ca­ğı­nı, söz ko­nu­su şir­ke­tin ya­pı­sı­nın, yö­ne­ti­mi­nin ve teş­ki­la­tı­nın ÖİB ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­ce­ği­ni kay­det­ti. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan köp­rü ve oto­yol­lar­dan top­la­nan ge­lir­le­rin ÖİB ta­ra­fın­dan ku­ru­la­cak ti­ca­ri şir­ke­te ve­ri­le­ce­ği­ni an­la­tan Tur­han, şöy­le ko­nuş­tu:

Ba­kı­mı KGM ya­pa­cak

"Şir­ket, ge­lir­le­rin KDV'si­ni Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na ya­tı­ra­cak. KGM ile şir­ket ara­sın­da ya­pı­la­cak söz­leş­mey­le, bu yol­lar­dan top­la­nan pa­ra­nın bir kıs­mı, yol­la­rın ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pıl­ma­sı için bi­ze ve­ri­le­cek. KGM'ye ve­ri­le­cek kı­sım söz­leş­me­de be­lir­le­ne­cek, yüz­de 25 ci­va­rın­da bir ra­kam ola­cak."

Koç ve Ülker almıştı

Köprü ve otoyolların özelleştirme ihalesi 17 Aralık 2012 yılında yapılmıştı. İişletme hakkının verilmesi yöntemiyle ve 25 yıllık süre için gerçekleştirilen özelleştirme ihalesine 3 konsorsiyum katılmış ve en yüksek teklifi 5 milyar 720 milyon dolar bedelle Koç Holding AŞ-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti. İhale, daha sonra iptal edilmişti.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler