YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya iç kontrol sistemi geliyor
2011 yılı Gelir Bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuş konuşmasında Bakan Şimşek, kamuda iç kontrol sistemini hayata geçirmekte olduklarını söyledi...
Kamuya iç kontrol sistemi geliyor
26 Kasım 2010 / 11:43 Güncelleme: 26 Kasım 2010 / 11:43

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda iç kontrol sistemini hayata geçirmekte olduklarını, hazırlanan kanun taslağı ile de döner sermaye işletmelerini, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden yapılandıracaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bütçeleri ile 2011 yılı Gelir Bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuş konuşmasında, faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulmasına büyük önem verdiklerini bildiren Şimşek, ''Kamuda iç kontrol sistemini hayata geçiriyoruz. Performans esaslı bütçeleme sistemini yaygınlaştırıyoruz. Mali saydamlık ve hesap verebilirliği de güçlendirdik'' dedi.

Döner sermayeleri yeniden yapılandıracaklarını da belirten Bakan Şimşek, bu çerçevede Döner Sermaye İşletmelerinin kuruluş ve mali yönetimini yeniden yapılandırmak üzere ''Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı Taslağı'' hazırladıklarını söyledi. Şimşek, yeni düzenlemeyle bu işletmelerde de mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleştirerek, tüm mahalli idarelerin bilançolarını 2006 yılından itibaren yayımlamaya başladıklarını anlatan Şimşek, genel yönetim mali istatistiklerini de uluslararası standartlara uyumlu hale getirmeye dönük çalışma yaptıklarını söyledi.

MİLLİ EMLAKTAN 7 MİLYAR LİRALIK GELİR

Hazineye ait taşınmazları ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine göre ekonomiye kazandırdıklarını belirten Şimşek, 2003 yılından bu yılın Eylül ayına kadarki dönemde satış, kira, irtifak, ecrimisil hakkı gibi işlemler neticesinde 7 milyar liralık milli emlak geliri elde edildiğini bildirdi.

Şimşek, önümüzdeki dönemde Hazine taşınmazlarının daha etkin yönetilmesi amacıyla mevcut idari kapasiteyi ve otomasyon altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Maliye Bakanı Şimşek, suç ekonomisinin ortadan kaldırılması, suçluların yasa dışı kazançtan mahrum edilmesi ve bu tür işlemlerin kısa sürede aydınlatılması çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

Aklama ve terörün finansmanıyla mücadele mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılmasına yönelik düzenlemelerin de yapılacağını anlatan Şimşek, yükümlü gruplara verilen eğitimlerin de katkısıyla yıllar itibarıyla alınan şüpheli işlem bildirimlerinin sürekli arttığını ve 2003 yılından 2010 yılı Ekim ayı sonuna kadar toplam 27 bin 87 şüpheli işlem bildirimi alındığını söyledi.

Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini de olabildiğince verimli şekilde yürüttüklerini dile getiren Maliye Bakanı, Ekim ayı itibarıyla takip edilen derdest dava sayısının 579 bin 230 olduğunu bildirdi.

VERGİ SİSTEMİ

Konuşmasında adil bir vergi sistemi oluşturmaya ve kalkınmayı desteklemeye dönük düzenlemeler yaptıklarını da belirten Şimşek, bakanlığınca otomasyona dayalı bir şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin elektronik olarak teftişi amacıyla ''e-teftiş'' çalışmasında bulunduklarını vurguladı.

Tüm vergi dairelerinin ilk defa uzaktan ve tek bir merkezden elektronik olarak teftişi çalışmalarının başladığını da bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

''Uygulama sonucunda yaklaşık 36 milyon çapraz sorgu gerçekleştirilerek, Hazine hesaplarına toplam 180 milyon lira katkı sağlandı. Ekim sonu itibarıyla yerinde e-teftiş uygulanan vergi dairesi sayısı 130'a yükseldi. Bu çalışmalar sonucunda 2009 yılı sonu itibarıyla 154,5 milyon lira matrah farkı, 24,1 milyon lira vergi farkı tespit edilmiş ve Hazine lehine 56,1 milyon lira düzeltme yapılmıştır.

Modern vergi denetim teknik ve araçlarını kullanarak yaptığımız vergi denetimlerinde son derece verimli sonuçlar alıyoruz. Bu kapsamda Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde oluşturulan Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezinde, en büyük 10 bin mükellefin, geriye doğru 8 yıllık tüm mali tabloları ve diğer bilgileri kullanılarak yapılan eğilim analizleri çerçevesinde seçilen mükellefler nezdinde incelemeler başlatılmıştır. Sadece bu risk analizi esaslı olarak yapılan incelemeler çerçevesinde yaklaşık 7 milyar liralık vergi matrahının ve bunun üzerinden hesaplanan yaklaşık 1,1 milyar lira verginin beyan dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.''

''VERGİLENDİRME MEVZUATIMIZ AB İLE UYUMLU HALE GELECEK''

Konuşmasında AB ile müzakerelere de değinen Maliye Bakanı, vergilendirme faslının geçen yıl müzakerelere açıldığını hatırlattı.

Müzakereler sonucunda vergilendirme mevzuatının AB kural ve düzenlemeleri ile uyumlu hale geleceğini belirten Şimşek, ''Bu durum, ekonomik istikrarın korunmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve doğrudan yatırımlardan ülkemizin aldığı payın artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır'' dedi.

Kamu alımları faslına yönelik Avrupa Birliği Komisyonu tarafından olumlu görüş verilen Strateji Belgesi çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyleyen Şimşek, bakanlık olarak mali kontrol ve vergilendirme fasıllarından sonra kamu alımları faslında da açılış kriterlerini yerine getirerek, AB yolunda ilerlemeyi amaçladıklarını ifade etti. (A.A.)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler