YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan Doğan'a iyi haber
DYH'ye kesilen vergi cezası durduruldu
Danıştay'dan Doğan'a iyi haber
30 Kasım 2010 / 08:12 Güncelleme: 30 Kasım 2010 / 08:17

Danıştay 9. Dairesi, DYH’nin bağlı ortaklığı D Yapım A.Ş adına kesilen 1 milyar 369 milyon TL’lik vergi/ceza ihbarnamesine dayanak olan İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin kararının yürütmesini durdurdu. Karar oybirliği ile alınırken davanın esastan görüşülmesine ise devam edilecek.

Danıştay 9. Dairesi, Doğan Yayın Holding A.Ş bağlı ortaklığı D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş aleyhine İstanbul 10. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 1 milyar 369 milyon 56 bin 709 TL tutarındaki vergi cezası kararının yürütmesini durdurdu. Doğan Yayın Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, tebliğ edilen 1 milyar 369 milyon 56 bin 709 TL tutarındaki 2 No’lu Vergi/Ceza İhbarnamesi’ne dayanak teşkil eden, İstanbul 10’uncu Vergi Mahkemesi kararının D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. aleyhine sonuçlanan kısmına ilişkin olarak yapılan yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiğine ilişkin Danıştay kararının teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Danıştay’ın söz konusu kararı gereğince, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş’ye tebliğ edilen 1 milyar 369 milyon 56 bin 709 TL tutarındaki 2 No’lu Vergi/Ceza İhbarnamesi’nin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir.”

Danıştay 9’uncu Daire’nin kararı oy birliği ile alınırken karar metnindeki şu ifadeler dikkat çekti: Türk Ticaret Kanunu’nun 411. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi hükmünün birlikte incelenip değerlendirilmesi sonucu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesinin yollamada bulunduğu 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği anlaşıldığından, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, yürütmenin durdurulması harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına gerek olmadığına 25 Kasım 2010’da oybirliği ile karar verildi.”

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

İlmühaberle yapılan hisse devri istisna kapsamındadır

Vergi uzmanları Danıştay 9. Daire tarafından verilen kararı yorumladılar ve vergi inceleme elemanlarının kesilen cezayı dayandırdıkları ‘İlmühaberle yapılan hisse devrinde, KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesinde belirtilen istisnalar uygulanmaz’ görüşünün yanlışlığının ortaya çıktığını belirttiler.

İnceleme raporlarındaki görüşe, İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin de aleyhte verdiği cezalarla katıldığı belirtilirken, Danıştay’ın oybirliği ile aldığı kararla çok önemli bir yanlıştan dönüldüğü ifade edildi.

Danıştay’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararının esas kararın da büyük bir ihtimalle Doğan Yayın Holding lehine çıkacağını gösterdiğinin altını çizen uzmanlar şu noktalara dikkat çekti:

Türk Ticaret Kanunu’nun 411. maddesi ilmühaberlerle ilgili bir düzenleme olup, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin devrinin ne şekilde olacağını tarif ediyor. Ayrıca çıkarılacak ilmühaberlerin hisse senedi yerine geçeceğini belirtiyor.

KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesine göre ise hisse senedi teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Doğan Grubu şirketlerine kesilen katma değer vergisi ve cezası, hisse devrinin ilmühaberle yapmış olması ve inceleme elemanının ilmühaberle yapılan hisse devrinin KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesinde belirtilen istisna kapsamına girmediği, istisna kapsamına girmesi için hisse devrinin hisse senedi ile yapılması gerektiği, oysa Doğan’ın hisse devrini hisse senedi ile değil ilmühaberle yaptığı, bu nedenle de hisse devrinin katma değer vergisine tabi olduğu varsayımına dayanıyordu.

Verilen yürütmeyi durdurma kararı bir anlamda, Doğan’ın ilmühaberle yaptığı hisse devrinin de KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olduğunun Danıştay tarafından kabulüdür. Yani Danıştay, ilmühaberlerin hisse senedinin yerini tuttuğu, dolayısıyla ilmühaber teslimlerinin de hisse senedi teslimi olarak değerlendirilmesi ve katma değer vergisine tabi olmaması gerektiği şeklinde değerlendirme yaparak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Diğer yandan Danıştay, yürütmenin durdurulmasına karar verirken, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olduğunu” kabul etmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı esasa ilişkin karar olmamakla birlikte, esas hakkında verilecek kararın yönünün tayininde, yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili olarak verilen kararlar genelde belirleyici oluyor. Yürütmeyi durdurma talebinin kabul edilmiş olması karşısında, esas kararın da büyük ihtimalle Doğan lehine çıkacağını söylemek mümkündür.”

İlk Danıştay kararı

Doğan Yayın Holding, kararlar açıklandıkça aleyhte verilen cezaların gerekçesine bakıldığında geçici ilmühaber devirlerinde KDV uygulaması ve buna onay veren bir vergi mahkemesi kararı ile ilk kez karşı karşıya kalındığına vurgu yapıyordu. Nitekim dün Danıştay’ın yürütmeyi durdukma kararı KAP’ta duyurulurken DYH tarafından bu ayrıntıya da dikkat çekildi ve “”Böylece, söz konusu Mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması ile; geçici ilmühaber devirlerinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ilgili olarak bir Danıştay kararı da ilk kez hukuk alemindeki yerini almış olmaktadır” denildi. (Vatan)

Maç penaltılara kaldı
 // hüsamettin kamran
İlmuhaber devri ile hisse senedi devri arasında KDV istisnasının uygulanması açısından bir fark olup olmadığı konusu; yerel Mahkeme sürecinde ( 3 farklı yerel mahkeme 3 er üyeden) 9 hakimin 7 si farkı ve tarhiyatı kabul etmiş 2 si bir fark görmemiştir. Danıştay sürecin 5 hakim bir fark görmeyerek YD kararı vermiştir.Sonuç: 14 hakimden 7si farkı ve tarhiyatı kabul etmiş 7 si farkı kadv açısından reddetmiştir. dolayısıyla maç penaltılarla( genel kurul karar...
01 Aralık 2010 16:38
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler