YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bu vergi borçlarını sakın ödemeyin!
Vergi ve prim borçlarınında içinde bulunduğu torba yasanın 30 maddesi komisyondan geçti...
Bu vergi borçlarını sakın ödemeyin!
30 Aralık 2010 / 09:58 Güncelleme: 30 Aralık 2010 / 10:03

Tasarıya göre, sigara cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. İşyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılacak. Bazı birliklerin üyelik aidat borçlarının ödenmesi halinde, gecikme faizi ve zammı alınmayacak.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu alacaklarını yeniden düzenleyen kanun tasarısının ilk 22 maddesinin de aralarında bulunduğu toplam 30 madde kabul edildi.''Torba Tasarı''da muhalefetin de destek verdiği ilk 22 maddenin yanı sıra 67, 68, 69, 70, 93, 94, 106 ve 109. maddeler de benimsendi.

Kabul edilen maddelere göre, 31 Temmuz 2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacaklar kapsam içerisinde olacak.

BORÇ ÖDENİRSE FAİZLERİ SİLİNECEK

Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ve gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak, hesaplanacak tutarın vergilerin yüzde 50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve aslına bağlı olarak kesilen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu hüküm uygulanacak.

Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde, ilgisine göre itiraz/temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz ve temyiz yoluna başvurulmuş veya karar düzeltme talep süresi geçmemiş, karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

İKİDEN FAZLA VADESİNDE ÖDEMEME...

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan kamu alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince, bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler.

Madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.

Başvuruda bulunan ancak bu düzenlemede belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar, başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecek.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek. Bu safhada bulunan alacaklar da kanun kapsamına alınacak.

MATRAH ARTIRIMI

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde, 2006 yılı için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin 480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Vergilendirmeye esas alınacak matrah; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde ise 2006 yılı için 9 bin 550 liradan, 2007 için 10 bin 320 liradan, 2008 için 11 bin 220 liradan, 2009 için 12 bin 230 liradan az olamayacak. Ancak, sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, ilgili yıllar itibarıyla bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen tutarın 1/5'i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10'u olarak dikkate alınacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 2006 yılı için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008 için 22 bin 440 liradan, 2009 yılı için 24 bin 460 liradan az olamayacak.

Artırılan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrıca bir vergi ya da fon alınmayacak.Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50'si, 2010 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilmeyecek.

KDV YÖNÜNDEN VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYATA TABİ TUTULMAYACAK

KDV mükellefleri, verdikleri beyannamelerinde hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2,5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1,5 oranına göre belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak. Tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecek.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvurarak, artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler, mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler ile kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri için ayrı ayrı olmak üzere 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3, 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak vergiyi; inşaat ve onarma işlerini yapanlara verilen hakediş ödemeleri için 2006-2009 yılları için her bir yıl itibarıyla yüzde 1 oranında hesaplanacak vergiyi, tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar başvurup artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Artırımda bulunulması durumunda, ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması şartı aranmayacak.

Gelir ve kurumlar vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulacak.

KAYIT ALTINA ALINACAK   

Hesaplanan veya artırılan vergiler, belirtilen süre ve şekilde ödenecek. Vergilerin belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergilerde, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacak. Daha önce vergi incelemesi yapılan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek.

Bu düzenlemeye göre matrah veya artırımda bulunulması, tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılan vergi incelemelerine engel teşkil etmeyecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları; kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine bildirerek, defterlerine kaydedebilecek. Böylece gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal kayıtlarının gerçek durumu yansıtır hale getirilmesi hedefleniyor.

Sigara cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek; vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 maddesi kabul edilen ''torba tasarıya'' göre, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, borç asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu yana TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınıyor.

Tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 25'i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 75'i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2010 tarihine kadar, biten özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin; ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden TEFE-TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksiti tutarın işverene tebliğ edilmesinden sonraki ikinci aydan başlamak üzere ödenmesi halinde, alacaklara uygulanan gecikme cezası gibi feri alacakların tahsili yapılmayacak. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı aranacak.

Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 4'ten fazla olmayanların, yapılandırılmaları 24 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 8'den fazla olmayanların başvurmaları halinde, bozulan yeniden yapılandırmaları ihya edilecek. Ancak ödeme yükümlülüklerinin 3 aylık süre içinde tam olarak yerine getirilememesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek ve yapılandırma işlemi de iptal edilecek.

ALACAKLARDAN VAZGEÇİLMESİ

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak.

Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2004 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.

Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 lirayı aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında almakta oldukları aylıkları yüzde 50 fazlası ile geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak.

31 Temmuz 2010'dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 50 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.

Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin genel sağlık sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK'ya ödenmemiş sigorta primlerinin, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler