YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bu personellerin maaşına ek bin 130 lira tazminat ödenecek!
Bu personellerin maaşına ek bin 130 lira tazminat ödenecek!
21 Nisan 2015 15:36
Yapılan düzenleme ile birçok polis amiri emekliliğe sevkedildi. Emekliliğe sevkedilen polis amirleri, emekli aylığıyla birlikte bin 130 lira ilave kadrosuzluk tazminatı alacak.

Torba Yasa ile 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.

Düzenleme emniyet teşkilatı personeline ilişkin de son derece önemli yenilikler getirdi. Birçok polis amiri “kadrosuzluktan” emekliliğe sevk edildi ve kendilerine her ay emekli aylığı ile birlikte yaklaşık 1.130 lira da ilave kadrosuzluk tazminatı geldi.

Daha önce sadece 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bulunmakta olan kadrosuzluk tazminatı artık polis amirleri ve müdürleri için de uygulanacak.

926 sayılı Personel Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre;

“……Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara yüzde 30'u, binbaşılara yüzde 50'si, yarbaylara yüzde 55'i, albaylara yüzde 70'i, tuğgeneral-tuğamirallere yüzde 75'i, tümgeneral-tümamirallere yüzde 80'i, korgeneral-koramirallere yüzde 90'ı, orgeneral-oramirallere yüzde 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığı'nca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetler'de görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder. Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez…."

Kurul kararı var

“1- Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

2- Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

İşte kadrosuzluk tazminatı, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile emekliye sevk edilenlere ödenmektedir. Kendi istekleriyle emekliye sevk edilenler bu haktan yararlanamazlar.”

Nasıl hesaplanıyor?

Polislere de kadrosuzluk tazminatı aşağıdaki usule göre hesaplanacak.

“….On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); Emniyet Amirlerine yüzde 110'u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 120'si, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 130'u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 140'ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 150'si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödenir.

Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel Müdürlük'te aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca üçer aylık devreler hâlinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil edilir".

Yani;

Emniyet Amirlerine yüzde 110'una karşılık gelen; 828.76 lira,

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 120'sine karşılık gelen; 904.111 lira,

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 130'una karşılık gelen; 979.453 lira,

İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 140'ına karşılık gelen; 1.054.796 lira,

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine yüzde 150'sine karşılık gelen; 1.130.139 lira net olarak tazminat ödenecektir.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler