YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: Elektriğize zam kapıda!
Bakan açıkladı: Elektriğize zam kapıda!
05 Eylül 2014 11:15
Enerji Bakanı Yıldız, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerde üretimin düştüğünü, elektriği daha pahalı olan doğal gazdan üretmek zorunda kaldıkları için maliyetin arttığını bildirdi, zam için sinyal verdi.

Eko­no­mi Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği'nin düzenlediği top­lan­tı­da de­ğer­len­dir­me­ler ya­pan Yıl­dız, elek­trik üre­ti­mi­nin yüz­de 25’i­nin hid­ro­elek­trik san­tral­ler­den (HES)kar­şı­la­nır­ken ku­rak­lık ne­de­niy­le bu­nun yüz­de 20'ye ka­dar düş­tü­ğü­ne dik­kat çek­ti.

Yıl­dız, “A­çık­ça söy­lü­yo­rum ara­da­ki far­kı do­ğal­ gaz ile te­la­fi et­me­miz ne­de­niy­le elek­trik üre­tim ma­li­yet­le­ri­miz art­tı. Ku­rak­lık kış ay­la­rın­da­ki elek­trik üre­ti­mi­ni de et­ki­le­ye­ce­k” de­di.

Yıl­dız, bu ma­li­ye­tin elek­trik fi­ya­tı­na yan­sı­tı­lıp yan­sı­tıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­su­nu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can baş­kan­lı­ğın­da Ha­zi­ne ile gö­rüş­tük­le­ri­ni, bu­ra­dan çı­ka­cak so­nu­cun ka­mu­oyuy­la pay­la­şı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Yıl­dız, “Don vur­muş ka­yı­sı gi­bi ar­tan ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin de enf­las­yo­na et­ki­si olur. Ha­len al­dı­ğı­mız fi­ya­tın al­tın­da do­ğal­ gaz sa­tı­yo­ruz. HES kul­la­na­rak ma­li­ye­ti dü­şü­rü­yor­duk. Şim­di bu et­ki de azal­dı­” bil­gi­si­ni ver­di. Bi­lin­di­ği gi­bi do­ğal ­gaz ay­da bir, elek­trik ise 3 ay­da bir de­ğer­len­di­ri­li­yor. Bu­na gö­re ekimayın­da elek­trik fi­yat­la­rı­na zam ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ke­sin ola­rak net­le­şe­cek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler