YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar
01 Temmuz 2015 15:40
Liselerde devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan  değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ortaöğretim kurumlarında ders seçim süreci ikinci dönemin  ilk haftasında yapılacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Seçmeli ders en az 10  öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılacak, ders yılı içerisinde öğrenci  sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilecek. Özel öğretim kurumları  ile resmi özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar  aranmayacak.
 
Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler,  törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler  öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul  müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekanlarda  yapılacak. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı  alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan  kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak  gerekli tedbirler alınacak.
 
Puan üstünlüğü vurgusu
 
Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, beceri ve  yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla veya beceri,  yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş  yapabilecekler.
 
Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas  nakil işlemleri, puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz  hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülecek.
 
  Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim  değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve  kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin; yetenek, sağlık durumları ve  ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre  her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe özel eğitim  hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yapılarak dengeli bir  şekilde yerleştirilmesine imkan verilecek.
 
Beceri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek  öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi  aralarında beceri, yetenek sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları  yapılacak.
 
 İlgili kanunlar kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuklarının  nakil ve geçiş işlemleri, zamana bağlı olmadan, kontenjan şartı aranmaksızın, bir  defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapılacak.
 
Başarı puanı yüksek olanlara öncelik
 
 Dala yerleştirme işlemlerinin 10'uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan  ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin  talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce  yapılacak. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması halinde ise 10'uncu sınıf yıl  sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilecek.
 
Günlük toplam ders saatinin 2/3'ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin  devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılacak.
 
  Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim  araçlarıyla velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 15'inci ve 25'inci  günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren  hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu  öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40'ıncı ve 55'inci günlerinde de tebligat  yapılacak ve öğrencinin okula devamı istenecek.
 
 Devamsızlık sürelerine yeni düzenleme

 
 Yönetmelik değişikliğiyle liselerde devamsızlık sürelerine ilişkin  yeni hüküm getirilerek, devamsızlık süresi toplamda 45 günden 30 güne düşürüldü.  Buna göre, devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler,  ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak  velilerine bildirilecek.
 
Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam  teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ  naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler  ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla  toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak. Devamsızlık nedeniyle  başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında  okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri  kesilerek açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine gönderilecek.
 
 Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat  işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve bilişim  araçlarıyla yapılacağı hükme bağlandı.
 
  Özür belgeleri veli tarafından verilecek
 
 Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı  veli beyanının, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine  velisi tarafından verilmesi zorunluluğu getirildi.
 
Yeni yönetmeliğe, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim  kurumlarından resmi ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usullerin  ayrıca Bakanlıkça belirleneceği hükmü konuldu.
 
Resmi ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler  ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise MEB Özel  Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.
 
Yeni düzenlemeyle, nakil ve geçiş başvurularının haftalık olmaktan  çıkarılıp aylık sürelerde yapılmasına imkan verildi. Nakil ve geçiş başvurusu,  her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar veli tarafından çalışma saatleri  içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak.  Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen  okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilecek, onay veya ret işlemi nakil  istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma  saatleri içerisinde gerçekleştirilecek.
 
Olağan dışı nakil işlemleri
 
Hazırlık ve 9'uncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, yerleştirmeye  esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak. e-Okul sistemi  üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları, her ayın son iş gününde ilgili okul  müdürlüğünce değerlendirilecek ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de  öğrencinin velisine bildirilecek.
 
 
  Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu  sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarından hazırlık  sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların  9'uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9'uncu sınıflarına  yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının kasım ayının  son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilecek, bu aydan sonra bu sınıflar  arasında nakil ve geçiş yapılamayacak.
 
Öğrenciler, her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorunda  olacaklar.
 
 Öğretmenler, ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere  birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde  bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak  yapılabilecek ve ortak değerlendirilebilecek.
 
  Başarı yükseltmek isteyenlere ortak sınav
 
Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını  yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak  bir sınav daha yapılacak.
 
 Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı  sınavlara alınamayacak.
 
Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen  öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiğiyle  verilebilecek. Doğrudan sınıf geçebilmek için ders yılı sonunda her bir dersten  iki dönem puanı bulunma şartı getirildi.
 
  Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla  doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en  fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçebilecek ancak alt sınıflar da  dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar ise sınıf tekrarı  yapacak. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil  edilmeyecek.
 
  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya  uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde  iki alan öğretmeni tarafından yapılacak.
 
  Ders kesiminde, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü  alınarak mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca okul  birincisi olarak tespit edilecek. Ancak, bütün derslerden başarılı olmasına  rağmen stajını tamamlamayanlar, 10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve  iade edilmemiş olanlar ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda  okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacak.

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler