YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bu alanda uluslararası rekor kırdık
Bu alanda uluslararası rekor kırdık
06 Haziran 2015 16:04
PISA'nın verilerine göre okulu kırmada Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında yüzde 54,2'lik oranla birinci çıktı. Okula devamsızlıkta Türkiye'yi yüzde 48,2 ile İtalya, yüzde 31,8 ile Avustralya, yüzde 30,5 ile İsrail izledi.

Uluslararası Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı'nın (PI­SA), OECD (Eko­no­mik Kal­kın­ma ve İş­bir­li­ği Ör­gü­tü) ül­ke­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı öğ­ren­ci­le­rin oku­lu as­ma araş­tır­ma­sın­da or­ta­ya çı­kan so­nuç, eği­tim sis­te­mi­mi­zin iç­ler acı­sı ha­li­ni or­ta­ya koy­du.

2014 yı­lı ve­ri­le­ri göz önü­ne alı­na­rak ya­pı­lan söz ko­nu­su araş­tır­ma­da, PI­SA tes­tin­den ön­ce­ki iki haf­ta için­de oku­lu, bir gün ya da da­ha faz­la asan öğ­ren­ci­le­rin yüz­de­si or­ta­ya çı­kar­tıl­dı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye, 34 OECD ül­ke­si ara­sın­da yüz­de 54,2'lik oran­la bi­rin­ci çık­tı. 

rs1-309.jpg

Yarıdan fazlası kırıyor

PI­SA'nın öğ­ren­ci­le­rin oku­lu kay­tar­ma araş­tır­ma­sın­da, ül­ke­miz öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­rı­dan faz­la­sı­nın oku­lu kır­dı­ğı or­ta­ya çı­kar­ken, OECD or­ta­la­ma­sı­nın yüz­de 14,5 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Öğ­ren­ci­le­rin oku­la de­vam­sız­lı­ğın­da li­der olan Tür­ki­ye'yi, yüz­de 48,2 ile İtal­ya, yüz­de 31,8 ile Avus­tral­ya, yüz­de 30,5 ile İs­ra­il iz­le­di.

Japonlar okulu asmıyor

Öğ­ren­ci­le­rin oku­lu en az as­tı­ğı ül­ke­ler ise kim­se­yi şa­şırt­ma­dı. Bu­na gö­re, yüz­de 1,5'lik oran ile Ja­pon­ya öğ­ren­ci­le­rin okul­dan kay­tar­ma­sın­da so­nun­cu ül­ke ol­du. Bu ül­ke­yi 1,8 ile Gü­ney Ko­re, yüz­de 2,1 ile İz­lan­da, yüz­de 2,7 ile Hol­lan­da ta­kip et­ti. 

 

VAHDET

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler