YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'deki otobüslere İslam karşıtı reklam asıldı
ABD'de İslamofobi hız kesmiyor. Bu sefer de Philadelphia eyaletindeki topluma taşıma araçlarına İslam karşıtı reklam afişlerinin asılmasına izin verildi.
ABD'deki otobüslere İslam karşıtı reklam asıldı
30 Mart 2015 / 22:00 Güncelleme: 30 Mart 2015 / 22:02

ABD'de Fi­lis­tin­li Müs­lü­man li­de­ri Ha­cı Emin el Hü­sey­ni ile Adolf Hit­ler'in yan ya­na ol­du­ğu bir res­min bu­lun­du­ğu ve üze­rin­de İs­lam kar­şı­tı ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı rek­lam afi­şi­nin top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­na asılması­na izin ve­ril­di.

Gü­ney­do­ğu Pen­sil­van­ya Ula­şım Yö­ne­ti­mi, İs­ra­il yan­lı­sı bir gru­bun sal­dır­gan reklam­la­rı­nı red­det­me­yi ge­rek­ti­ren po­li­ti­ka­sın­da de­ği­şik­li­ğe gi­de­rek, “Ya­hu­di Düş­man­lı­ğı: Kur'an'da var" baş­lık­lı afi­şin top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­na ası­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Bu rek­lam­la­ra 1941 yı­lın­da çe­kil­miş olan Adolf Hit­ler'le Fi­lis­tin­li bir li­de­rin fo­toğ­ra­fı­nın da da­hil ol­du­ğu be­lir­til­di. Po­li­ti­ka­da­ki bu de­ği­şik­lik­le bir­lik­te ar­tık böl­ge­de Müs­lü­man kar­şıt­lı­ğı içe­ren afiş­ler top­lu ta­şıma araç­la­rın­da ra­hat­ça yer ala­bi­le­cek. Söz ko­nu­su afi­şin ise böl­ge­de ula­şı­mı sağ­la­yan 84 oto­bü­se asıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Afiş­te, Müs­lü­man ül­ke­le­re ya­pı­lan yar­dım­la­rın ke­sil­me­si ge­rek­ti­ği bu sa­ye­de nef­re­tin önü­ne ge­çi­le­bi­le­ce­ği id­di­a edi­li­yor.

 

washington-buses.si.jpg

DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler